Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

KHÔNG THẾ LỰC NÀO CÓ THỂ CHIA RẼ, PHÁ HOẠI ĐƯỢC KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM
Lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh: Đoàn kết các tộc người là quy luật tồn tại, phát triển của dân tộc Việt Nam đã trở thành giá trị truyền thống làm nên sức mạnh “quét phăng tất cả bè lũ bán nước và cướp nước”. Do cùng chung điều kiện tự nhiên, xã hội, chung vận mệnh sinh tồn, để tăng sức mạnh chinh phục thiên nhiên, chống ngoại xâm đã cho phép và đòi hỏi các tộc người sớm đoàn kết, cố kết “chung lưng đấu cật” sản xuất, đấu tranh đã hình thành nên quốc gia dân tộc Việt Nam thống nhất đa tộc người. Các truyền thuyết Âu Cơ - Lạc Long Quân, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Thánh Gióng, sự tích Quả Bầu… đã phản ánh quy luật lịch sử đó.
Trong hơn 10 thế kỷ xâm lược, đô hộ nước ta, triều đình phong kiến phương Bắc đã tìm trăm phương, ngàn kế tiêu diệt, đồng hoá tộc người như chính sách chia để trị, chính sách ngu dân, đốt sạch, phá sạch những giá trị văn hoá vật chất, tinh thần của các tộc người, hòng chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết của dân tộc ta, biến nước ta thành quận, huyện của chúng. Thế nhưng, với sức mạnh của khối đoàn kết giữa các tộc người, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh giữ đất, giữ làng, bảo vệ bản sắc văn hoá… Và cuối cùng, chúng ta không những đã giành được độc lập, ra khỏi 10 thế kỷ Bắc thuộc không bị đồng hoá, mà còn biết tiếp biến văn hoá của đối phương làm giàu thêm văn hoá, sức sống của dân tộc mình, để sau ngàn năm “ta vẫn là ta”.
Trong gần trăm năm Pháp thuộc và gần 20 năm miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược, chúng đã chia đất nước ta thành các kỳ, các miền với các hình thức cai trị khác nhau, thực hiện chính sách ngu dân, “chia để trị”, kích động sự thù hằn, gây sự hiềm khích, nghi kỵ giữa các vùng, miền, các tộc người… Các tộc người vẫn luôn đoàn kết đấu tranh chống lại sự xâm lược đô hộ đó.
Sau khi Đảng ta ra đời, đã lãnh đạo, tổ chức tập hợp đoàn kết các dân tộc đấu tranh làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945. Từ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, chính sách dân tộc có bước phát triển mới.  Phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết tất cả các tộc người, chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc đã làm nên chiến thắng Điện Biên phủ chấn động địa cầu, đại thắng mùa Xuân 1975, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước vững bước lên chủ nghĩa xã hội. Đóng góp vào chiến công chung đó có công sức của tất các các tộc người, trong đó có các tộc người thiểu số, tiêu biểu là hàng trăm cá nhân và đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang, hơn 300 bà mẹ Việt Nam anh hùng là người dân tộc thiểu số.
Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng tinh thần yêu nước ấy kết thành một làn sóng mạnh mẽ quét phăng tất cả bè lũ cướp nước và bán nước.
Như vậy, lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc ta cho thấy, nhờ sức mạnh đoàn kết dân tộc, chúng ta đã chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, dù chúng có đông quân, nhiều của, âm mưu thâm độc, hành động tàn bạo đến đâu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét