Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

Phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" phải bắt đầu từ mỗi cán bộ đảng viên

Xây dựng chỉnh đốn Đảng phải làm từ gốc, phải coi trọng bắt đầu từ mỗi cán bộ đảng viên, làm cho họ không bị suy thoái, biến chất mà luôn cố gắng lỗ lực phát huy tính tiền phong gương mẫu của mình, suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng một cách bền bỉ liên tục; phải luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng và nhân dân lên trên hết. Ở bất kỳ cương vị nào, làm việc gì cũng phải luôn thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, là tấm gương mẫu mực để quần chúng noi theo. Để thực hiện tốt điều đó, mỗi cán bộ đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu học tập không ngừng trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:
Một là, cấp ủy đảng các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quát triệt nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhận diện sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".
Trước hết cấp ủy các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, tạo sự thống nhất cao trọng nhận thức về tính chất nguy hại của tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã xác định. Sự tha hóa về chính trị tư tưởng dẫn đến vi phạm về đạo đức lối sống cùng sự kích động của các phần tử phản động lợi dụng những sai lầm của cán bộ, đảng viên để khoét sâu, lôi kéo dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do vậy mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng, mọi cán bộ đảng viên cần nhận thức đầy đủ, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên cơ sở đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng để mỗi cán bộ đảng viên thực sự trong sạch là màng lọc ngăn chặn những thói hư tật xấu, những biểu hiện suy thoái không xâm nhập vào cán bộ, đảng viên.
Hai là, Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, trọng danh dự, giữ được uy tín trước quần chúng và tập thể cơ quan đơn vị. Không ngừng đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và bảo vệ người thẳng thắn, dám đấu tranh với những biểu hiện sai trái, vi phạm đạo đức lối sống, đấu tranh, khắc phục suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết vận dụng vào lĩnh vực mình công tác, rèn luyện phấn đấu trau dồi phẩm chất, nhân cách đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viênquân đội trong hiện tại và tương lai.
Ba là, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là phải gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên không chỉ quán triệt học tập để biết mà phải “học để làm việc, học đế làm người, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”; học để củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng và hệ giá trị đạo đức xã hội mà cốt lõi là giá trị đạo đức vì con người, vì cộng đồng, vì sự phát triển của đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm của Đảng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ.

Nghị quyết Trung ương 4 đã đưa lại cho chúng ta một sự nhận diện khá đầy đủ, sắc nét về thực trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta là: nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trong quân đội cần nhận diện đúng là để qua đó mỗi cá nhân và cấp ủy đảng có thể tự soi mình, đấu tranh quyết liệt với những biểu hiện suy thoái trong tổ chức, cơ quan đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét