Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng hiện nay.


          Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt. Đặc biệt là trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các hoạt động chống phá càng gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng. Như chúng ta đã biết, âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực cơ hội, thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Để thực hiện âm mưu đó, chúng tăng cường sử dụng “diễn biến hòa bình” - một chiến lược nằm trong hệ thống chiến lược phản cách mạng.
          Trong chiến lược này, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa được chúng coi là “mũi đột phá”, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
          Với thủ đoạn xảo quyệt các thế lực thù địch đã thu thập, bịa đặt, nhào nặn, trộn lẫn thật giả, phát tán những thông tin, hình ảnh xấu độc. Chúng tung ra các luận điệu vu cáo, bình luận thâm độc liên quan tới những sự kiện trọng đại của đất nước, thu hút sự phụ họa của những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị. Triệt để lợi dụng những thông tin về mặt trái, tiêu cực xã hội trên một số cơ quan truyền thông đại chúng của ta, thổi phồng, quy kết thành bản chất. Do vậy, để giảm thiểu tác động của thông tin xấu độc trên mạng thông tin toàn cầu đến nhận thức của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, chúng ta phải tiến hành đấu tranh một cách toàn diện, trong đó cần chú trọng một số giải pháp chủ yếu sau:
          Thứ nhất là, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
          Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung, biện pháp lãnh đạo; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; coi xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là trọng tâm hàng đầu. Cùng với đó, cần quan tâm xây dựng các tổ chức quần chúng trong đơn vị vững mạnh, hoạt động đúng chức năng; Cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì; bởi đây là lực lượng nòng cốt trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là tấm gương để quần chúng noi theo trong nhận thức và hành động, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đối với quân đội.
          Thứ hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
Kết hợp chặt chẽ và đa dạng hóa các nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền trong huấn luyện, trong sinh hoạt hằng ngày gắn với sinh hoạt tư tưởng, như: xây dựng đội ngũ báo cáo viên nòng cốt; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về truyền thống đơn vị, quân đội; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở đơn vị..., nhất là thực hiện tốt việc định hướng thông tin để bộ đội nhận rõ bản chất kẻ thù, với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt của chúng. Từ đó, mọi quân nhân chủ động đấu tranh, phòng ngừa, tạo sự "tự miễn dịch" trước sự xâm nhập, phá hoại của các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch.
          Thứ ba là, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

          Với tính đặc thù của phương thức đấu tranh tư tưởng, vũ khí tối ưu nhất vẫn là tạo “sức đề kháng” cho mỗi người có thể chống đỡ tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Ban Bí thư Trung ương gắn với yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh chống “DBHB” trong tình hình mới; tổ chức tốt học tập các chuyên đề, tài liệu về đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ, đảng viên và quần chúng bị kẻ địch lôi kéo, móc nối; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những quan điểm, tư tưởng sai trái, thẩm lậu vào đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về quản lý tài liệu, không để các ấn phẩm văn hóa độc hại, tài liệu phản động lọt vào đơn vị. Làm tốt những vấn đề trên sẽ góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét