Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2021

NHẬN DIỆN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC HỌC THUYẾT CỦA V.I. LÊNIN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Hiện nay, lợi dụng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu, các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản và bọn cơ hội chính trị, xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin đã tuyên truyền, xuyên tạc, tấn công quyết liệt vào hệ thống tư tưởng, lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, Học thuyết của V.I. Lênin về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa nói riêng. Họ phủ nhận toàn bộ những giá trị cốt lõi có tính nguyên tắc của Học thuyết mà V.I. Lênin đã chỉ ra ở hàng loạt vấn đề, như: về tính tất yếu khách quan, mục tiêu và phương thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; biện pháp củng cố khả năng phòng thủ đất nước; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện và hiện đại; thành lập tổ chức quân sự, xây dựng quân đội kiểu mới; mối quan hệ giữa xây dựng với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, v.v. Đồng thời, họ tung hô, cổ súy các vấn đề, như: chỉ cần phát triển kinh tế, chiến tranh lạnh đã kết thúc, thế giới không có chiến tranh; nhà nước toàn dân, ngôi nhà chung châu Âu; quân đội trung lập, quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc, không bảo vệ chế độ, v.v. Thực hiện mục tiêu chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch kết hợp nhiều thủ đoạn, cả vũ trang và “phi vũ trang”, nhất là thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nguy hiểm hơn, một số người do ngộ nhận về “thiện chí” của chủ nghĩa đế quốc, đã không thấy hết các nguy cơ của đất nước và chế độ, không nhận thức được sự thống nhất giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nên có biểu hiện coi nhẹ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; không nhận thức đầy đủ mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Hòng “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch đẩy mạnh tán dương luận điệu: Quân đội chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chứ không có chức năng bảo vệ Đảng; việc mua sắm vũ khí, trang bị hiện đại hóa Quân đội là “chạy đua vũ trang”, “là gánh nặng cho nền kinh tế”; “hội nhập rồi thì Quân đội cũng không cần hiện đại quá làm gì”…

Do đó, bảo vệ, bổ sung và phát triển Học thuyết bảo vệ Tổ quốc của V.I. Lênin, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự tham gia của cả hệ thống chính trị; trong đó, lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí là nòng cốt để biến những tư tưởng của V.I. Lênin thành sức mạnh hiện thực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta hiện nay.

2 nhận xét:

  1. Các đối tượng phản động thường tán phát các bài viết xuyên tạc, phủ nhận Học thuyết Mác-Lênin, nói xấu Đảng, kích động người dân đấu tranh xóa bỏ Đảng CSVN. Chúng ta phải hết sức cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta cần tỉnh táo, sáng suốt nhận rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đồng thời kiên quyết đấu tranh bác bỏ và vạch trần những luận điệu xuyên tạc của chúng

    Trả lờiXóa