Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

CHIẾN THẮNG 30/4/1975, CHIẾN THẮNG CỦA LÒNG YÊU NƯỚC VIỆT NAM

Năm tháng sẽ qua đi nhưng thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang sử vàng chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ Việt Nam, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc .

Lịch sử tuy đã lùi xa gần 50 năm qua, nhưng tinh thần chiến thắng 30-4-1975 vẫn mãi mãi tỏa sáng và tiếp tục phát huy giá trị trong thời đại ngày nay và cả mai sau.

Vào lúc 11h30 ngày 30-4-1975, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập của ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc 30 năm trường kỳ gian khổ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, quân và dân ta đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, tiêu biểu nỗi bật đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đặt dấu chấm hết cho sự đô hộ của thực dân Pháp ở Đông Dương nó báo hiệu một mùa Xuân mới của nhân loại đó là mùa Xuân của độc lập và tự do; đó là chiến dịch Tổng tiến công và nỗi dậy Tết Mậu thân 1968 làm thay đổi cục diện chiến trường buộc Mỹ phải ngồi vào bàn Hội nghị Paris; đó là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” trong 12 ngày đêm tháng 12-1972 không những đập tan âm mưu đưa Hà Nội và miền Bắc “trở về thời kỳ đồ đá” mà đã đánh bại uy danh không lực Hoa Kỳ, làm sụp đổ ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ buộc chúng phải ký kết Hiệp định Paris về Việt Nam, công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta, đồng thời mở ra một thời cơ mới “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” và Đại thắng mùa xuân 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài 21 năm, đánh bại tên đế quốc giàu mạnh nhất thu non sông về một mối, chấm dứt ách đô hộ của thực dân, đế quốc đối với dân tộc ta; mở ra giai đoạn mới giai đoạn hoà bình thống nhất, độc lập và đi lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời bước đầu làm phá sản chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ trên phạm vì toàn thế giới .

Với ý nghĩa vĩ đại đó, chiến thắng 30-4-1975 không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc ta mà còn là dấu ấn mang tầm vóc lịch sử và có ý nghĩa thời đại sâu sắc - nó chứng minh một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn và lạc hậu nếu có một Đảng cách mạng chân chính, đại biểu cho toàn dân tộc, có đường lối cách mạng đúng đắn, biết tập hợp sức mạnh của toàn dân thì có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược dù chúng có hùng mạnh, hiếu chiến bậc nhất thế giới. Và dân tộc ta đã giành được thắng lợi vẻ vang, mở ra một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước ta vững bước phát triển cho đến ngày nay .

Những năm tháng gian khổ , khó khăn, ác liệt của chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ; những tàng tích chiến tranh cơ bản đã không còn nữa; thế hệ cha, ông đã góp phần làm nên chiến thắng nhiều người cũng đã đi về với thế giới người hiền. Đất nước đã hồi sinh và thay da đổi thịt: từ một nước nghèo đói đã thoát nghèo vươn lên no ấm, GDP bình quân đầu người đã tăng gấp 50 lần, GDP cả nước tăng trên 100 lần, vai trò, vị thế và cơ đồ của dân tộc đã thay đổi với khát vọng và ý chí vươn lên sánh vai cùng các nước phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những chứng tích chiến tranh tưởng như đã bị thời gian xóa nhòa, song di chứng của sự tàn khốc, hủy diệt và hậu quả của chiến tranh vẫn để lại trên thân thể cũng như trong ký ức, hiện diện tại hàng nghìn nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên khắp đất nước. Để có được ngày vui đại thắng, dân tộc ta đã phải chịu bao đau thương, mất mát, hàng triệu đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến, hàng triệu người khác để lại xương máu nơi chiến trường và biết bao người vợ , người mẹ, người con đến nay vẫn mong ngóng người thân được trở về. Có được ngày vui đại thắng chúng ta mới thấy cái giá của độc lập tự do là không có gì có thể so sánh .

Để làm nên trang sử vàng chói lọi đó có thể khẳng định bắt nguồn từ lòng yêu nước thiết tha của con người Việt Nam. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta là lịch sử chống ngoại xâm , giành và giữ độc lập dân tộc, đất nước ta đã phải đương đầu với biết bao cuộc xâm lăng của các thế lực ngoại bang, cũng như sự đe dọa của thiên tai khắc nghiệt. Và lịch sử cũng chứng minh, chính tinh thần yêu nước, đoàn kết ấy đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến thắng mọi kẻ địch hung hãn, bạo tàn và đại thắng mùa Xuân 1975 là một móc son như vậy .

Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của lòng yêu nước, của khát vọng hòa bình, thống nhất, của tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo nhân dân phát huy và nâng lên đỉnh cao trong thời đại mới, xây dựng, củng cố nên khối đại đoàn kết toàn dân - kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng cách mạng, tiến bộ trên thế giới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Bốn sáu năm qua, những bài học từ chiến thắng 30-4-1975 tiếp tục được phát huy, nhất là bài học về bồi đắp và xây dựng lòng yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy chính là nhân tố làm nên sức mạnh nội lực để người Việt Nam vượt qua những hậu quả to lớn nặng nề của chiến tranh, vượt lên mọi khó khăn, thách thức của bao vây cấm vận. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin phù hợp với điều kiện hoàn cảnh mới, kiên định con đường Độc lập dân tộc với Chủ nghĩa xã hội, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh ra sức xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo đúng di nguyện của Người. Đất nước ta đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn có ý nghĩa lịch sử, giữ vững độc lập và chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, vượt qua thiên tai, đại dịch, phát triển đất nước toàn diện, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế .

Phát huy tinh thần của chiến thắng 30-4-1975 trong giai đoạn cách mạng mới, toàn Đảng, toàn Dân, toàn quân đoàn kết, thống nhất với khát vọng vì một dân tộc Việt Nam giàu mạnh, biết phát huy lòng yêu nước của nhân dân ta, chắc chắn sẽ lại là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ta, nhân dân ta tiếp tục chiến thắng dịch bệnh Covid19, nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội , giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển của dân tộc Việt Nam thực hiện thắng lợi mục tiêu : Dân giàu, Nước mạnh , dân chủ, công bằng, văn minh.

2 nhận xét:

  1. Chiến thắng 30/4/1975 đã mang lại độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc; nhưng để bảo vệ được thành quả đó mỗi người dân phải ra sức đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

    Trả lờiXóa
  2. Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giá trị lịch sử và thời đại của chiến thắng 30/4 là không thể phủ nhận. Chúng ta cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh đập tan mọi luận điệu xuyên tạc lịch sử của thế thù địch và các phần tử phản động.

    Trả lờiXóa