Thứ Năm, 29 tháng 4, 2021

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC KHÁT VỌNG VÀ QUYẾT TÂM CỦA CẢ DÂN TỘC VỀ MỘT NƯỚC VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Từ bao đời nay, một nước Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất luôn hiển hiện trong trái tim mỗi người dân Việt Nam yêu nước chân chính. Tổ quốc Việt Nam giản dị và thân thương chính là khoảng trời, vùng biển, đảo, biên giới thiêng liêng thấm đẫm máu xương của tiền nhân, của các vị anh hùng dân tộc và các thế hệ cha anh. Vì thế, đã có biết bao cuộc khởi nghĩa, có biết bao cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường, không quản máu xương, mồ hôi, nước mắt…; không quản thời gian, trường kỳ bao tháng năm. Và cũng vì thế, khi đất nước đắm chìm trong đêm trường nô lệ, khi mỗi người dân của xứ An Nam thuộc địa dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp không còn được thụ hưởng quyền cơ bản của một con người thì người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc ra đi tìm đường giành lại độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào.

Người đã tìm ra con đường để dân tộc Việt Nam được độc lập, nhân dân Việt Nam được tự do

Trên hành trình bôn ba tìm đường cứu nước qua nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ở nhiều châu lục, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, khảo nghiệm và đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; đã lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn theo Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Từ đó, Người đã nỗ lực hoạt động trong thực tiễn và lý luận để không chỉ khẳng định vai trò, vị trí của cách mạng thuộc địa, tính chủ động của cách mạng ở các thuộc địa mà còn khơi dậy, cổ vũ và phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân các thuộc địa trong sự nghiệp đấu tranh để giải phóng dân tộc mình, giai cấp mình và chính bản thân mình.

Đồng thời, Người còn sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ vũ, động viên và tập hợp các tầng lớp nhân dân trong các hình thức mặt trận dân tộc thống nhất, trong các đoàn thể chính trị, các tổ chức hội phù hợp với yêu cầu từng giai đoạn cách mạng để nhân nguồn sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, tạo dựng và tích bồi nguồn sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân nhằm "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".

Trân trọng giá trị và ý nghĩa của độc lập, tự do; thấu hiểu sâu sắc rằng, độc lập, tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người và con người được giải phóng hoàn toàn để vươn tới cái tất yếu của tự do chính là đích đến của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản", để "Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập", "Dân chúng được tự do tổ chức", "Nam nữ bình quyền"…

Từ một sự lựa chọn đúng đắn đó và kiên định con đường đã lựa chọn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo quần chúng nhân dân phát huy sức mạnh của lòng yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để từng bước đấu tranh để giành lại cho độc lập, tự do. Ngày 28/1/1941, trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương thứ 8 (5/1941): quyết định thay đổi chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu; đồng thời, thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp "lực lượng cách mạng toàn cõi Đông Dương, không phân biệt thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản bản xứ, ai có lòng yêu nước thương nòi sẽ cùng nhau thống nhất mặt trận, thu góp toàn lực đem tất cả ra giành quyền độc lập, tự do cho dân tộc"…

Rõ ràng là, thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng mùa Thu năm 1945 chính "là hoa là quả của bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung, trong những hải đảo xa xôi, trên máy chém, trên chiến trường”[3]. Vì thế, đó không chỉ là hiện thân khát vọng của một dân tộc Việt Nam muốn được độc lập, con người Việt Nam muốn được sống trong tự do, được thụ hưởng những quyền con người cao cả nhất mà còn khẳng định quyết tâm, thành quả sự phấn đấu, hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Bởi thế, 6 chữ quý giá Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ghi dưới quốc hiệu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hiện thân khát vọng của toàn dân tộc. Đó đồng thời là sự hiện thực hóa tâm nguyện "tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu” của Nguyễn Ái Quốc từ thập niên 1920; là tinh thần và ý chí của cả dân tộc “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ" trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và niềm tin chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào mùa Xuân năm 1975.

Nhân dân Việt Nam kiên trì đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất

Trân trọng giá trị của độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam không chỉ kiên trì trong cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước mà còn tiếp tục xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. 46 năm sau khi miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, có thể thấy những thành tựu của Việt Nam trong hơn 1/3 thế kỷ qua không chỉ được truyền thông của Việt Nam đánh giá, khẳng định mà còn được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Giá trị của độc lập, tự do, của một quốc gia thống nhất và những quyền làm người cao cả của mỗi công dân được thực thi ở Việt Nam thông qua chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; được quy định trong Hiến pháp và hệ thống pháp luật ngày càng được điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho thấy những luận điệu xảo trá của những đối tượng nhân danh yêu nước, dân chủ, những kẻ phản động, cố tình xuyên tạc rằng: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta là cuộc nội chiến giữa một bên là chính quyền Sài Gòn và một bên là chính quyền Hà Nội, được Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa giúp đỡ; là quân dân miền Bắc cầm súng sát hại đồng bào ở miền Nam; là Đảng Cộng sản Việt Nam không biết trân trọng giá trị của độc lập, tự do thực sự… chính là âm mưu phản động của thế lực thù địch.

Những luận điệu xuyên tạc sự thật, bẻ cong sự thật đó chính là sự phủ nhận lố bịch của những kẻ vô ơn, bội nghĩa với chính khát vọng về một nước Việt Nam độc lập, thống nhất và tinh thần, ý chí, máu xương của cả dân tộc kiên trì đấu tranh chống lại sự xâm lược thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai; chống lại chính sách độc tài và tàn bạo đối với đồng bào miền Nam như Luật 10/59, lập ấp chiến lược với phương châm “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”…; với một cuộc chiến tranh hủy diệt hết sức tàn bạo, biến Việt Nam thành chiến trường đẫm máu, phải hứng chịu một lượng bom đạn lớn chưa từng thấy trên thế giới…

Những luận điệu xuyên tạc sự thật, bẻ cong sự thật đó chính là sự vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam và những người đảng viên cộng sản Việt Nam; đặc biệt là xuyên tạc giá trị và bản chất câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ngày 17/7/1966 và quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam cùng sự chi viện hết lòng, hết sức của quân dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Thực tế, ở Việt Nam không bao giờ có hiện trạng "sau khi cướp chính quyền và lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để đánh Pháp thành công, nhân danh chủ nghĩa tam vô họ đã cướp đoạt độc lập và tự do từ tay nhân dân"; cũng lại càng không có việc "nhân danh “độc lập” và “tự do”, họ cho họ cái quyền xâm lược để chiếm đoạt nốt độc lập và tự do của muôn triệu người khác ở miền Nam" như các thông tin xấu độc của những người mang trong mình ảo tưởng về chế độ Việt Nam cộng hòa thuở nào/của những người ôm mối hận vì không được tự do vô chính phủ chống phá Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tung lên mạng xã hội mỗi khi tháng Tư đến…

Thực tế, lịch sử Việt Nam hiện đại ghi nhận rằng, ở Việt Nam chỉ có một sự thật là, để thực hiện khát vọng giải phóng miền Nam dưới ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, cả nước đã đồng thời tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược: 1) Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc để miền Bắc trở thành hậu phương lớn, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam; 2) Giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước. Hai nhiệm vụ chiến lược ấy có quan hệ mật thiết với nhau và có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau.

Kiên định đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và tự do, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 đã giành thắng lợi. Miền Nam đã được giải phóng, Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất, đồng bào Nam - Bắc đã sum họp một nhà! Cả nước chung niềm tin và khát vọng về một nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn thịnh, nhân dân Việt Nam được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Sự thật là vậy và sự thật này là không thể phủ nhận, cũng giống như không thể phủ nhận, càng không thể xuyên tạc khát vọng và niềm tin chân lý: Nước Việt Nam là một. dân tộc Việt Nam là một. Đồng bào Nam Bộ là máu của máu, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Song chân lý đó không bao giờ thay đổi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

Sự thật là, chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975 đã tạo cơ sở cho cả dân tộc Việt Nam có thêm bản lĩnh, niềm tin để vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới để xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Vì thế, chỉ có những người không biết trân trọng độc lập và tự do; không hiểu đúng bản chất của độc lập và tự do mới vi phạm pháp luật Việt Nam, để tự mình hủy đi quyền được độc lập, tự do của chính mình. Chỉ có những người luôn ảo tưởng về "thiên đường độc lập, tự do" vô vọng trong quá khứ mới suy nghĩ và hành động sai để "vượt biển tìm tự do" và "sống vật vờ như chết ở bên lề xã hội", bởi đó không phải là tự do mà là vũng vẫy trong bóng đêm quá khứ!.

Mọi người Việt Nam yêu nước chân chính đều hiểu đúng giá trị của độc lập, tự do và hạnh phúc vì được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất. Chỉ có những người ‘lạc dòng’ cùng hội cùng thuyền với thế lực phản động, cơ hội mới hiểu sai, cố tình xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và giá trị cao cả của độc lập, tự do mà chế độ xã hội chủ nghĩa mang lại!

1 nhận xét:

  1. Mọi luận điệu xuyên tạc của bọn phản động và các thế lực thù địch đều có âm mưu xấu xa, thâm độc kèm theo. Vì vậy chúng ta phải cảnh giác và đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa