Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

ĐẤU TRANH CHỐNG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI


Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, cần tập trung thực hiện một số vấn đề cơ bản như:
Phải làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành hệ tư tưởng giữ vai trò thống trị tuyệt đối trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội, đồng thời không để cho các hệ tư tưởng thù địch, các trào lưu cơ hội, phản động, các quan điểm sai trái chi phối đến nhận thức, tư tưởng, đời sống văn hoá, tinh thần của bộ đội. Sự mơ hồ về nhận thức chính trị, dao động về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, khủng hoảng về niềm tin... đều nảy sinh, phát triển từ sự hẫng hụt về tư tưởng, từ những “khoảng trống” về ý thức hệ trong xã hội và trong quân đội. Bất luận khi nào xem nhẹ, buông lỏng công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quân đội đều dẫn đến những hậu quả khó lường.
Thường xuyên giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lập trường giai cấp công nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa yêu nước, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng, nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của quân đội cho bộ đội. Trong tình hình hiện nay, cần làm cho cán bộ, chiến sĩ thấu triệt, có ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật trong xây dựng Quân đội. Dân chủ và kỷ luật tự giác nghiêm minh là một đặc trưng cơ bản thể hiện bản chất cách mạng và là một nhân tố tạo nên sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của quân đội ta. Quá trình phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển ý thức tự giác chấp hành kỷ luật của quân nhân, làm cho mọi quân nhân có niềm tin khoa học vào bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Trên cơ sở đó, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tính tự giác chấp hành kỷ luật quân đội; trung thành với lời thề quân nhân, sẵn sàng xả thân chiến đấu, hy sinh để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ; tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; có ý chí quyết tâm cao, bền bỉ chịu đựng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt trong chiến đấu, lao động và công tác. 
Xây dựng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân. Đây không những là một nguyên tắc, một nhiệm vụ chính trị cơ bản, thường xuyên trong xây dựng Quân đội về chính trị, mà còn là một trong những phẩm chất cơ bản trong bản chất cách mạng của Quân đội. Muốn vậy, phải hết sức coi trọng việc giáo dục, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa đa dạng hóa các hoạt động giáo dục với việc đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức cơ bản của công tác dân vận: kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thành lập tổ đội công tác xây dựng cơ sở, cử cán bộ tăng cường cho cơ sở.
Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.     Thực tiễn xây dựng quân đội các nước xã hội chủ nghĩa cho thấy: nếu buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì quân đội vô sản sẽ mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, mất phương hướng giai cấp, dao động về chính trị, tạo khoảng trống về hệ tư tưởng, giảm sút niềm tin, nhanh chóng suy giảm sức mạnh chiến đấu và tất yếu bản chất cách mạng sẽ bị suy giảm, biến chất. Do đó, chúng ta phải đặc biệt quan tâm giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam; không bao giờ, không khi nào được lơ là, sao nhãng việc củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.

1 nhận xét: