Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

VẠCH TRẦN THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NHẰM VÀO NƯỚC TA


Phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch, cơ hội chống phá ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không phải cho đến hôm nay mới tiến hành mà chúng đã theo đuổi hàng chục năm nay. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, chúng triển khai quyết liệt hơn, đề cập nhiều vấn đề, trên phạm vi rộng lớn hơn với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.
Tận dụng thế mạnh về tiền của và các phương tiện thông tin đại chúng để tác động vào tình thần, tâm lý của nhân dân, quân đội ta thông qua hàng trăm tờ báo, tạp chí ở nước ngoài xuất bản bằng tiếng Việt và hàng chục nhà xuất bản, đài phát thanh, truyền hình của các tổ chức phản động ở nước ngoài, hàng trăm website, kẻ thù đang hàng ngày, hàng giờ vu khống, nói xấu Đảng ta, chế độ ta, kích động, chia rẽ và hô hào lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta.
Phát tán các tài liệu phản động, thành lập các tổ chức phản động người Việt lưu vong. Viết “Những bức thư ngỏ”, “Những phát biểu”, “Kiến nghị” tưởng như chỉ để bày tỏ suy nghĩ trước thực trạng đất nước nhưng thực chất là xuyên tạc, thêm thắt theo ý đồ phản động, thù địch.
Viết và phát tán hồi ký với mục đích đề cao cá nhân, nói sai sự thật lịch sử, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ.
Thông qua bưu điện, du lịch, hàng tháng chúng đưa vào Việt Nam hàng ngàn tài liệu có nội dung cực kỳ phản động; gửi về nước hàng nghìn băng đĩa nhạc hải ngoại đồi truỵ, phản động để ru ngủ thanh, thiếu niên.
- Tận dụng các đảng viên trẻ, hợp tác về khoa học, giáo dục và đào tạo để hòng tạo ra một lớp người tương lai, là hạt giống cho chiến lược “diễn biến hoà bìnn”
- Thông qua con đường văn học nghệ thuật để phá hoại chúng ta về tư tưởng, văn hoá. Các thế lực thù địch tiếp tục công khai đòi Nhà nước ta cho phép ra báo tư nhân, khuyến khích khuynh hướng văn nghệ đối lập với chính trị, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng với văn hoá, văn nghệ, viết những tác phẩm nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa đả kích Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chúng lợi dụng tự do tôn giáo, vấn đề dân tộc để thành lập hôi, đoàn, đưa người của chúng vào các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong công an, quân đội để hòng phục vụ cho mưu đồ lật đổ từ bên trong.
- Thông qua viện trợ kinh tế, quan hệ mậu dịch, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết và qua các tổ chức phi chính phủ (NGO), các hình thức hợp tác về văn hoá, khoa học, giáo dục …để thâm nhập sâu vào nội bộ, tác động vào những cơ quan, những cán bộ tham gia hoạch định đường lối, chính sách.
- Gây sức ép qua con đường ngoại giao; mời đến thăm, tổ chức hội thảo khoa học để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá ta về tư tưởng, lý luận.
- Kích động các phần tử bất mãn, cơ hội trong nước, đẩy mạnh hoạt động gây rối, phá hoại, chống đối về chính trị - tư tưởng.
Để đấu tranh chống lại các phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta, Đảng phải luôn bình tĩnh, chủ động, tích cực có những định hướng tư tưởng đúng đắn, đấu tranh kiên quyết với những tư tưởng lệch lạc sai trái, giữ vững ổn định chính trị xã hội và sự phát triển nền kinh tế đất nước, đồng thời tích cực khắc phục những hạn chế khuyết điểm, ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức... Nhờ đó, niềm tin, nhận thức của cán bộ, đảng viên nhân dân về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối của Đảng ngày càng được củng cố, tăng cường.


1 nhận xét: