Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

ĐẺ ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHẢI NHẬN DIỆN ÂM MƯU THỦ ĐOẠN CỦA CHÚNG

Hiện nay chủ nghĩa chống cộng và các thế lực thù địch đang đặt trọng tâm vào chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó chúng coi Việt Nam là một trọng điểm. Mục tiêu chống phá của chúng được triển khai toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Về tư tưởng là gây ra sự hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, tạo ra sự mơ hồ về chính trị, khoảng trống về tư tưởng, gây tâm lý hoài nghi, phủ nhận cac nguyên lý, quy luật, phạm trù của chủ nghĩa xã hội khoa học, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện được mục tiêu trên, các thế lực thù địch áp dụng nhiều thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ, bóp méo lịch sử như: lợi dụng sự khủng hoảng, thoái trào tạm thời của chủ nghĩa xã hội để phủ nhận lịch sử, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa xã hội khoa học, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Mặt khác chúng triệt để lợi dụng những sai lầm khuyết điểm của các đảng cộng sản khi vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học để bới móc, xuyên tạc, kích động gây rối trong nội bộ các nước xã hội chủ nghĩa.
Với Việt Nam, các âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch càng được tiến hành tinh vi, sảo quyệt và quyết liệt hon nhiều, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Đảng ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãnh phí, nhìn vào các hiện tượng tham nhũng đã bị phanh phui xử lý chúng cho rằng đại đa số đảng viên trong đảng đều là tham nhũng. Nguy hiểm hơn chúng còn cho rằng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta chính là những cuộc thanh trừng bè phái trong nội bộ Đảng, việc xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên hoặc thay đổi cán bộ lãnh đạo là việc loại đối thủ, là củng cố quyền lực của nhóm lãnh đạo…
Từ những nhận định trên chúng đi đến kết luận: “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lãnh đạo”, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết nhận được sự tin tưởng của nhân dân”…; “đã đến thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam nên nhường quyền lãnh đạo cho các đảng khác…”
Nhìn vào các thủ đoạn của chúng không cần bàn luận nhiều chúng ta đều hiểu đây là những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống không có gì mới nhưng càng ngày càng tinh vi và thâm độc. Chúng thực hiện chiến thuật mưa dầm thấm sâu hàng ngày, hàng giờ rỉ tai tuyên truyền làm cho quần chúng nhân dân lầm tưởng đó là sự thật.
Để đấu tranh làm thất bại những âm mưu thủ đoạn trên đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn cảnh giác nhận diện và đấu tranh cương quyết. Bên cạnh đó phải thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân hiểu và thực hiện tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, biết phân biệt các luồng thing tin để nhận diện đúng sai qua đó đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch./.

1 nhận xét:

  1. đấu tranh chống lại các thế lực thù địch là nhiệm vụ của mọi người dân

    Trả lờiXóa