Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hiện nay các thế lực chống cộng và thù địch đang tận dụng mọi phương tiện truyền thông để tuyên truyền những quan điểm sai trái hòng chống phá cách mạng Việt Nam. Đặc biệt chúng đưa ra các luận điệu trực tiếp nói xấu, bôi nhọ và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trong các quan điểm của chúng đang được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhất là các trang mạng xã hội, thì hầu hết các quan điểm chúng đều cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã mắc nhiều sai lầm trong quá khứ, cho dù trong quá trình lãnh đạo đất nước có làm nhiều thành tích nhưng đến thời đại mới đã hết vai trò lịch sử, không đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Chúng tiến hành phản bác nhiều quan điểm, cương lĩnh của Đảng ta, trực tiếp đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua việc đòi hủy bỏ Điều 4 trong Hiến pháp nước cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng liên tiếp đưa ra luận điệu cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam giữ độc tôn lãnh đạo là vi phạm dân chủ, từ đó chúng đòi phải thực hiện đa nguyên về chính trị, đa đảng đối lập.
Đây là những quan điểm hết sức thâm độc và phản động, Nhận diện những quan điểm sai trái trên đòi hỏi mỗi chúng ta là những người cộng sản phải thường xuyên cảnh giác đấu tranh cương quyết để làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng, qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng vào con dường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét