Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

Trong các thủ đoạn chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động đã đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó tập trung phổ biến, tuyên truyền nhằm thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng chính trị, không còn lý tưởng và mục tiêu chiến đấu mà thực chất là nhằm tách Quân đội khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vô hiệu hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội với tư cách là công cụ bạo lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Hiện nay, quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là sự lừa bịp, giả dối. Các học giả tư sản đang cố gắng nặn ra nhiều loại lý luận xuyên tạc, cố tình đánh bóng cho quân đội tư sản từ  “nhân dân mà ra” để “ngụy trang” cho quân đội tư sản trung lập với chính trị, không liên hệ gì với các đảng phái chính trị hòng chứng minh “tính đúng đắn’’ cho những cái nghịch lý mà họ đưa ra để lừa bịp con người. Nhưng cho dù bất cứ hình thức nào đi chăng nữa, thì không bao giờ và không thể có một quân đội lại trung dung, đứng ngoài chính trị. Quân đội và giai cấp luôn có mối quan hệ khăng khít, ràng buộc, quy định lẫn nhau không thể tách rời.  Chính trong tim những người đang hô vang khẩu hiệu đòi “ phi chính trị hóa” quân đội, lại là những kẻ mang đầy “dòng máu chính trị”, tham vọng nắm toàn quyền chi phối quân đội, phục vụ lợi ích của giai cấp mình. 
Đối với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch tìm mọi cách hạ thấp, hòng đi đến xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng; xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị, cùng hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị. Bên cạnh đó, họ ra sức xuyên tạc, bôi nhọ bản chất, truyền thống của Quân đội, gây mất ổn định chính trị nội bộ; làm giảm lòng tin của nhân dân đối với quân đội; xuyên tạc các sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước có lực lượng quân đội tham gia, nhằm làm mất uy tín, vị thế, vai trò của Quân đội trước nhân dân, trong xã hội và trên trường quốc tế. Mặt khác, lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đang được đẩy mạnh trong xã hội ta, các thế lực thù địch tìm cách khoét sâu các mặt tồn tại, yếu kém trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội của các cơ quan nhà nước, những khó khăn về đời sống và một vài vụ, việc vi phạm kỷ luật đơn lẻ của một số cán bộ, chiến sĩ, đơn vị Quân đội để khuyến khích Quân đội từ bỏ trách nhiệm bảo vệ Nhà nước và chế độ, đồng thời vu cáo Quân đội không còn mang bản chất giai cấp công nhân. Thâm độc hơn, họ còn thực hiện các thủ đoạn tạo mối nghi ngờ, hiềm khích, gây ly gián Quân đội với các cơ quan đảng, nhà nước.
Âm mưu, thủ đoạn nhằm “phi chính trị hóa” quân đội ta hiện nay càng đặc biệt nguy hiểm. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là in-tơ-nét, các trang mạng xã hội, blog cá nhân... để tán phát, truyền bá quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, những luận điệu này được một số hãng truyền thông phương Tây, như VOA, BBC, RFA, RFI... cùng những phần tử cơ hội chính trị, cả tin, mơ hồ về chính trị tung hô, cổ súy. Mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tựu trung đều nhằm vô hiệu hóa, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với Quân đội; làm cho Quân đội bị biến chất, mất phương hướng chính trị, suy giảm sức chiến đấu, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

1 nhận xét: