Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

ĐOÀN KẾT - CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CHỐNG LẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐANG CHIA RẼ PHÂN HÓA NỘI BỘ, PHÂN LIỆT TỔ CHỨC TA HIỆN NAY


Hiện nay, một số thế lực thù địch, lợi dụng sự vụ Trịnh Xuân Thanh nguyên phó chủ tỉnh Hậu Giang bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và triển khai quyết liệt chủ trương Đại hội XII của Đảng về chống tham nhũng, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều clip phản động bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền nồng các ý kiến phản động vào làm phân hóa tư tưởng, chia rẽ tổ chức cho rằng là thay thế lợi ích nhóm này, bằng nhóm kia, rằng tung tin thanh trừng hạ bệ, bè phái; rằng triệt hạ phái thân Mỹ, gương cao tư tưởng thân Trung… đồng thời thu thập, săn lùng những tin tức về gia đình, các mối quan hệ của một số cán bộ Trung ương Đảng để tung tin thiếu căn cứ, thẩm định, thiếu những điều tra kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, thậm chí bịa đặt để làm dân nhân mất lòng tin vào Trung ương, gây nghi ngờ nội bộ…
Vì vậy, chúng ta hãy cảnh giác với những luận điệu đó, đồng thời phải gương cao tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế để chống lại những thế lực đó. Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Trong đó, đoàn kết nội bộ là cơ sở nền tảng, trước hết là đoàn kết trong đảng là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Trước lúc đi xa, Bác Hồ còn cặn dặn:“các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”[1]. Đoàn kết các lực lượng, các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam là một bộ phận rất quan trọng tạo nên sức mạnh của cách mạng nước ta. Đó là tinh thần đoàn kết quân - dân và quyết tâm chiến thắng kẻ thù của dân tộc ta, đã góp phần quan trọng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, công tác binh vận, địch vận, giác ngộ cách mạng quần chúng nhân dân tham gia quân giải phóng được làm tốt, kết hợp chặt chẽ với sự nổi dậy của quần chúng, đã trở thành nghệ thuật quân sự đặc sắc của Đảng ta. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng Việt Nam, trong thời kỳ mới việc nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế để tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đoàn kết sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng và củng cố niềm tin cho nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thực hiện thành công lý tưởng cách mạng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”[2].
Đoàn kết để phát huy tính năng động, sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vì mục tiêu hoà bình, độc lập, dân chủ và phát triển: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc Đảng ta không có lợi ích nào khác. Nhờ đó, toàn thể đảng viên là một khối thống nhất về ý chí và hành động, toàn dân, các dân tộc trên đất nước ta là một khối dưới sự lãnh đạo của Đảng; từ đó, sẽ tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới; cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”[3]. Do đó, nếu để hình thành các nhóm lợi ích trong các tổ chức của Đảng hoặc bị chi phối bởi một nhóm lợi ích nào đó, thì sẽ tác động, ảnh hưởng xấu đến mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và đoàn kết quốc tế. Một trong những biện pháp quan trọng trong đạp tan mọi âm mưu các thế lực thù địch hiện nay nhằm phá hoại tổ chức muốn phân liệt, chia rẽ, tiểu tổ nội bộ của ta./.

1 nhận xét: