Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Hiện nay chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang ra sức lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta thông qua thực hiện chiến lược “diễn biến hòa binh”, kết hợp với bạo loạn lật đổ. Một trong những thủ đoạn mà chúng ưa thích đó là lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ và nguyên cớ để chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng tiến công ta trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các khó khăn, sai lầm, yếu kém trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước ta để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ dân tộc, tôn giáo hòng làm suy yếu và vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.
Để thực hiện âm mưu này trước hết chúng tiến hành xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, đánh đồng chính sách dân tộc tốt đẹp của chúng ta với các thể chế nhà nước khác trong khu vực và thế giới. Tiếp theo chúng khoét sâu vào các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của ta để kích động đồng bào dân tộc thiểu số chống lại Đảng, Nhà nước, bôi nhọ và nói xấu chế độ ta, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với tổ chức Đảng và chính quyền các cấp, giành giật quần chúng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, hòng làm mất cơ sở xã hội của Đảng và Nhà nước ta.
Cùng với đó, chúng ra sức kích động mâu thuẫn dân tộc, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, cực đoan; phân biệt dân tộc; thổi phồng các va chạm, xích mích giữa các dân tộc… để phá vỡ khối đoàn kết các dân tộc. Chúng triệt để lợi dụng sự chênh lệch về kinh tế, xã hội; sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo giữa các dân tộc; những vấn đề do lịch sử để lại để tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tự trị. Chúng còn đẩy mạnh thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc chống đối chính quyền, tiến hành gây rối và biểu tình trái pháp luật, vượt biên trái phép, di cư tự do, gây ra bạo loạn và các bất ổn chính trị xã hội.
Tiến xa hơn chúng thực hiện việc gây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong ở nước ngoài, khơi dậy và tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số trong nước như: Hội thánh Tin Lành Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập; Mặt trận dân tộc giải phóng Khơ me Krôm; Mặt trận Chăm pa; Nhà nước Mông… Chúng đẩy mạnh tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản độngtrong các dân tộc tiến hành nhiều hình thức và thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta.
Để đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn chống phá trên, trước hết giải quyết vấn đề dân tộc theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên tắc bất di bất dịch của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới cũng như trong trặng đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Kiên quyết đấu tranh với mọi quan điểm, tư tưởng sai trái, những biểu hiện xem nhẹ, xa rời những nguyên tắc giải quyết vấn đề dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời phải luôn cảnh giác phát hiện và đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; coi trọng việc giải quyết những vấn dề bức xúc về kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

1 nhận xét: