Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG LÀ “PHẢI BẢO VỆ TỔ QUỐC TỪ XA”


Hiện nay, trước sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lầm vào thoài trào; chủ nghĩa tư bản và các thế lực phản động đã và đang tiếp tục thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đối với các nước xã hội chủ nghĩa trong đóViệt Nam là một trọng điểm chống phá. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay cần phải có sự nhận thức mới trong tư duy và hành động. Bài học kinh nghiệp từ Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa to lớn cho Đảng ta vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.
Để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ta đã đề ra nhiều kế sách, phương thức, phương châm, một trong những phương thức, phương châm mang tính nguyên tắc được đút kết ra qua quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; tổng kết qua 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến. Đây là một quá trình nhận thức và hành động của Đảng qua tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, trong bối cảnh tình hình đất nước, thế giới và khu vực có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức phức tạp và khó lường.
Quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa là sự kế thừa tư tưởng giữ nước truyền thống của dân tộc “giữ nước từ khi nước chưa nguy” trong tình hình mới,  đồng thời thể hiện tư duy, nhận thức mới của Đảng về phương thức, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, về không gian là bảo vệ từ bên ngoài biên giới lãnh thổ; về thời gian là bảo vệ, phong ngừa, chủ động từ trước, chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ Tổ quốc ngay trong thời bình, khi đất nước chưa nguy, lấy việc phòng ngừa từ trước, chuẩn bị từ trước là chủ yếu, theo phương châm không cần tiến hành chiến tranh là thượng sách.
Hiện nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, biển đảo, nhất là ở Biển Đông diễn ra gay gắt; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”… Trong bối cảnh đó, để thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, quán triệt thấu suốt phương châm bảo vệ Tổ quốc từ xa của Đảng trong thời gian tới cần phải: Làm tốt công tác nắm, dự báo chính xác tình hình quốc tế, trong nước, nhất là những động thái mới về quốc phòng, an ninh và xu hướng phát triển của nó tác động đến sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nắm vững phương châm, phương thức tiến hành bảo vệ Tổ quốc hiện nay; Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

1 nhận xét: