Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

“Diễn biến hòa bình” là một thủ đoạn phi quân sự, chú trọng chiến tranh tâm lý, đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh của tư tưởng - ý thức hệ, trong đó chủ yếu là “mặt trận tư tưởng - văn hóa”. Chúng xác định, xâm nhập được tư tưởng - văn hóa của đối phương sẽ thu được hiệu quả phi thường. Xâm nhập tư tưởng - văn hóa, trên thực tế là mở cuộc tấn công ý thức hệ vào nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng gọi đó là “tấn công vào lòng người” để làm sụp đổ tinh thần chiến đấu của đối phương làm tan rã đối phương về nội tâm, tinh thần và tư tưởng, gây hỗn loạn về tư tưởng, gây tâm lý sợ hãi; kích động tâm trạng bất mãn, thù địch với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; truyền bá mô thức chính trị, mô thức kinh tế, quan niệm giá trị và lối sống của chủ nghĩa tư bản, khuyến khích đa phương hóa và thị trường hóa nền kinh tế.
Tác động của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ở nước ta hiện nay được thể hiện trên những phương diện chủ yếu sau: Tác động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sử dụng “vấn đề nhân quyền” để gây sức ép, chống phá Việt Nam. Tác động, chống phá về văn hóa. Tất cả những mũi tấn công trên nhằm thẩm thấu và phát triển các nhân tố chống chủ nghĩa xã hội trong lòng xã hội ta. Đã xuất hiện tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở một số cán bộ, đảng viên. Yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang tăng lên, đó là một nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta không thể xem thường.
Cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa là cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng tư sản. Cuộc đấu tranh này ơt nước ta diễn ra rất phức tạp, gay go và quyết liệt. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù định với bản chất phản động, hiếu chiến đã, đang và sẽ dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó chống phá trên lĩnh vự tư tưởng - văn hóa ngày càng quyết liệt. Trong hàng loạt mục tiêu kẻ địch chống phá trên lĩnh vực này, thì mục tiêu chính trị, tư tưởng được xác định là khâu then chốt và là mũi nhọn tấn công chủ yếu của chúng hiện nay nhằm phá vỡ ý thức xã hội chủ nghĩa - cốt lõi của sức mạnh tinh thần, vật chất của nhân dân ta. Sự suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống tiếp tục diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, tổn hại không nhỏ đến uy tín của Đảng và Nhà nước, niểm tin của nhân dân.

1 nhận xét: