Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

CHỦ ĐỘNG THAM MƯU, PHỐI HỢP VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ ĐỊA PHƯƠNG TRONG THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp là chủ thể lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện CTTG trên địa bàn. Vì vậy, kinh nghiệm thực hiện CTTG thời gian qua cho thấy, các đơn vị quân đội nhất thiết phải làm tốt việc tham mưu, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương và các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn để đảm bảo hiệu quả công tác.
Ngay từ rất sớm, Quân ủy Trung ương đã chỉ rõ: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các ngành chức năng của địa phương tạo nên sự thống nhất về mục đích, nguyên tắc, chủ trương và biện pháp tiến hành công tác tôn giáo. Thời gian qua, tình hình tôn giáo và hoạt động của một số tôn giáo ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng truyền đạo trái pháp luật, các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hoạt động của các tà đạo, “đạo lạ” diễn ra nhức nhối ở nhiều nơi. Việc tăng cường tham mưu, phối hợp giữa các đơn vị quân đội với hệ thống chính trị địa phương và các lực lượng khác sẽ bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với CTTG; huy động được sức mạnh tổng hợp trên địa bàn tham gia thực hiện CTTG; đảm bảo cho việc giải quyết VĐTG đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của quân đội; không để sơ hở cho các phần tử xấu, các đối tượng cực đoan trong tôn giáo và các thế lực thù địch khác lợi dụng.
Kinh nghiệm quân đội tham gia thực hiện CTTG ở các địa bàn chiến lược, trọng điểm chỉ ra rằng, cần thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Mặt khác, việc làm tốt nhiệm vụ tham mưu, phối hợp thực hiện CTTG với địa phương chẳng những giúp cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ các mặt công tác mà còn tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ về nhiều mặt cho đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện CTTG.
Thực tiễn thực hiện CTTG thời gian qua được các cơ quan, đơn vị chỉ ra rằng, phải có sự tham mưu, phối hợp, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ với địa phương trong từng khâu, từng bước tiến hành, từng nhiệm vụ cụ thể. Cần phối hợp quản lý, chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, tư tưởng của nhân dân, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để đột biến xấu xảy ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong nhận định, nắm bắt tình hình và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch phù hợp, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ về công tác tôn giáo.
Thực tiễn cũng cho thấy, khi các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình tôn giáo sẽ tham mưu trúng và đúng, kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác theo quy định của pháp luật. Trong nắm và dự báo tình hình, phải chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tư tưởng trong nội bộ quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý những vấn đề, mâu thuẫn nảy sinh từ cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng kích động thổi bùng các mâu thuẫn, vụ việc phức tạp. Chủ động nắm và dự báo được các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, hoạt động của các các chức sắc cực đoan, phần tử xấu, đối tượng cầm đầu, hòng lôi kéo quần chúng tín đồ ở các địa bàn để tham mưu, phối hợp chủ động trong quản lý, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm.
Các đơn vị quân đội cần thường xuyên bám nắm địa bàn, tăng cường nghiên cứu, phân tích và đánh giá đúng tình hình tín ngưỡng tôn giáo ở địa phương, các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta và trên địa bàn; đưa ra dự báo chính xác để chủ động tham mưu kịp thời, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, phát triển KT - XH, xây dựng cơ sở chính trị, tổ chức thực hiện đúng đắn quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước.

2 nhận xét: