Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, CHỈ HUY ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI CÁC CẤP TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là chủ thể trực tiếp triển khai, tổ chức thực hiện CTTG tại cơ quan, đơn vị. Cho nên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị là yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả của đơn vị thực hiện CTTG trong tất cả các khâu, các bước tiến hành. Vai trò của cấp ủy đảng thể hiện ở việc quán triệt, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo CTTG. Tổ chức chỉ huy đơn vị các cấp, nhất là vai trò chỉ đạo tổ chức thực hiện của đội ngũ chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy đơn vị có ý nghĩa quyết định để hiện thực hóa các chủ trương đó vào thực tiễn thông qua các kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức lực lượng và các hoạt động thực hiện CTTG trong mỗi giai đoạn và trong từng nhiệm vụ. Các chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về quân đội thực hiện CTTG trong tình hình mới đều nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị các các cấp trong thực hiện CTTG.
Thực tiễn CTTG những năm qua chỉ ra rằng, việc tăng cường và phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị các các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTTG bảo đảm cho quân đội (đơn vị) tham gia thực hiện CTTG luôn đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ vị trí, vai trò của cấp ủy, tổ chức chỉ huy trong định hướng nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải nắm vững đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, chương trình hành động, hướng dẫn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về CTTG; bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị và địa phương, để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia thực hiện CTTG; khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong tổ chức thực hiện. Cơ quan chính trị các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện CTTG tại các cơ quan, đơn vị; tránh hình thức, giản đơn hoặc giao phó cho cơ quan dân vận và cán bộ dân vận.
Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tăng cường và phát huy vai trò trách nhiệm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai, tổ chức thực hiện CTTG đúng nội dung, nhiệm vụ đã xác định. Đây chính là yếu tố quyết định đến hiệu quả tham gia thực hiện CTTG của các cơ quan, đơn vị quân đội thời gian qua.
Trong quá trình thực hiện CTTG, cấp ủy đơn vị các cấp cần đánh giá đúng tình hình tôn giáo ở địa phương, từ đó xác định rõ chủ trương, biện pháp lãnh đạo tiến hành CTTG; đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị phát huy vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng kế hoạch, chương trình hành động hoặc trong từng nhiệm vụ thực hiện CTTG. Quá trình thực hiện CTTG phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chỉ thị cúa Đảng và hướng dẫn của cấp trên về CTTG, để lãnh đạo, chỉ đạo, có kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ phù hợp và cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hưỡng dẫn, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tiếp tục nắm vững nguyên tắc mọi hoạt động về CTTG phải đặt dưới sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chỉ huy đơn vị; đồng thời, phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, trên từng địa bàn cụ thể.

2 nhận xét:

  1. Nội dung bài viết này rất thiết thực, cảm ơn tác giả

    Trả lờiXóa
  2. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Quân đội cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác ton giáo

    Trả lờiXóa