Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

QUAN TÂM ĐỔI MỚI NÔI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP QUÂN ĐỘI THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO

Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương cũng như ở các vùng tôn giáo đã có nhiều chuyển biến to lớn nhưng đồng thời cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm giải quyết. Do đặc điểm địa phương, dân tộc, tôn giáo trên mỗi địa bàn có những điểm khác nhau; thế mạnh và đặc điểm nhiệm vụ của mỗi loại hình đơn vị quân đội cũng có sự khác nhau nên nội dung, phương pháp tiến hành công tác tôn giáo (CTTG) của các đơn vị quân đội trên địa bàn đòi hỏi có sự đổi mới, vận dụng cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa bàn cụ thể.
Thời gian qua, những cơ quan, đơn vị nào quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp CTTG, công tác dân vận cho phù hợp với đặc điểm kinh tế- xã hội, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên từng địa bàn thì hiệu quả tham gia CTTG ở đó đạt được nhiều thành tựu, được cấp ủy, chính quyền đại phương đánh giá cao. Kinh nghiệm ở nhiều đơn vị chỉ ra rằng, các cấp ủy, chỉ huy đơn vị và cơ quan chính trị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung cốt lõi của CTTG là công tác vận động quần chúng. Hiệu quả thực hiện CTTG thể hiện phần lớn thông qua chất lượng và hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo, tập trung vào việc tuyên truyền vận động nhân dân; tham gia xây dựng cơ sở chính trị; phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nhiều cơ quan, đơn vị quân đội ở các vùng miền khác nhau đã nhấn mạnh đến yêu cầu và kinh nghiệm trong thực hiện CTTG hiện nay là phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện. Tiến hành đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với đồng bào theo tôn giáo. Trên cơ sở bám nắm chắc địa bàn, kinh nghiệm chỉ ra rằng, các đơn vị cần chủ động, linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện CTTG, nhất là công tác vận động quần chúng đối với chức sắc, chức việc, tín đồ và quần chúng nhân dân ở vùng tôn giáo.
Vận dụng trong thực tiễn, các cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, xác định rõ những nội dung, biện pháp mới, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương và với những hình thức tín ngưỡng, tôn giáo cụ thể trên địa bàn.
Việc đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành CTTG và công tác dân vận ở vùng tôn giáo trong tình hình mới phải đi đôi với các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân. Nội dung đổi mới CTTG và công tác vận động quần chúng là phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền vận động với tham gia củng cố cơ sở chính trị trên địa bàn vững chắc; giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xóa đói giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động cách mạng của Trung ương và địa phương vùng tôn giáo; tăng cường đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch và các đối tượng xấu như: truyền đạo trái pháp luật, chia rẽ lương giáo và giữa các tôn giáo v.v. Cần tiến hành đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp với đồng bào theo tôn giáo; cấp ủy chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chỉ đạo giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội đối với đồng bào tôn giáo.
Ở các địa bàn phức tạp về tôn giáo, kinh nghiệm để các đơn vị có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm của cơ quan, đơn vị vừa tham gia thực hiện CTTG có hiệu quả. Tiến hành CTTG phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, với phong trào thi đua quyết thắng. Phải lấy tuyên truyền vận động quần chúng là chính, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp công tác để vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo nhằm lôi kéo, tập hợp quần chúng.

2 nhận xét: