Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

CHÚ TRỌNG BỒ DƯỠNG PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC THAM GIA THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÔN GIÁO CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ

Một trong các bài học kinh nghiệm quan trọng trong thực tiễn thực hiện công tác tôn giáo (CTTG) thời gian qua được các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn nêu lên là cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực công tác, kiến thức về tín ngưỡng tôn giáo và các lĩnh vực KT - XH cho cán bộ, chiến sĩ; trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm công tác vận động quần chúng ở vùng tôn giáo, những phong tục tập quán dân tộc và đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân địa phương cho bộ đội, nhất là các tổ, đội công tác và cán bộ, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ dân vận. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo và CTTG, phương pháp vận động quần chúng vùng tôn giáo cho cán bộ, chiến sỹ dân vận cũng như hiểu biết về phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân trên địa bàn để có phương pháp tuyên truyền vận động phù hợp. Tập trung giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải có kiến thức, trình độ, năng lực trên lĩnh vực tôn giáo; nắm chắc quan điểm về chính sách tôn giáo của Đảng.
Thực tiễn tiến hành CTTG yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng cho bộ đội có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực tiến hành CTTG; sự hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo; các kiến thức về chính trị - xã hội, pháp luật; phương thức tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương. Bồi dưỡng cho quân nhân thực hiện nhiệm vụ dân vận ở vùng tôn giáo có những hiểu biết cần thiết về giáo lý, giáo luật, cơ cấu tổ chức, các ngày lễ trọng của tôn giáo cùng với truyền thụ kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp công tác vận động quần chúng nhân dân ở vùng có đạo. Giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác dân vận “Gần dân, sát cơ sở”, để “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”; tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa đơn vị với cơ sở tôn giáo và quần chúng tín đồ trên địa bàn. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ, nhiệm vụ thực hiện CTTG, ngăn chặn và đấu tranh chống các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, các âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo là nhiệm vụ chính trị của quân đội và đơn vị, là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp với các thế lực thù địch để làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta.
Trong bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, chiến sỹ quân đội tham gia thực hiện CTTG phải đề cao và có biện pháp khuyến khích, động viên bộ đội tự học, tự trau dồi, tư dưỡng, làm cho cán bộ, chiến sĩ phụ trách tham gia thực hiện CTTG phải tích cực, tự giác học tập nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sỹ tiến hành công tác dân vận ở vùng đồng bào có đạo, nhất là đội ngũ cán bộ dân vận. Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dân vận phải giữ vững kỷ luật trong quan hệ với đồng bào tôn giáo, xây dựng và phát huy được lực lượng cốt cán trong tôn giáo; có tác phong thân thiện, cởi mở trong tiếp xúc với chức sắc, chức việc, tôn trọng quần chúng tín đồ. Cán bộ chiến sĩ quân đội cần chấp hành nghiêm túc tác phong công tác ở cơ sở, thực sự tôn trọng nhân dân, từng bước cảm hóa nhân dân, không chủ quan, nóng vội; không được để xảy ra các mâu thuẫn, sai phạm trong quan hệ với dân, xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Có như vậy, cán bộ, chiến sĩ dân vận mới đủ khả năng tham mưu, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát với cơ sở, lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của tín đồ các tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia thực hiện CTTG đạt hiệu quả cao.

1 nhận xét: