Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN ĐẠI VỚI CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Những nội dung của CNXH có ý nghĩa to lớn đối với việc nhận thức (tư tưởng, lý luận) và hoạt động thực tiễn xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay, nó củng cố niềm tin vào mục tiêu Việt Nam đã lựa chọn là độc lập dân tộc và CNXH. Vì:
1/ Sự lựa chọn độc lập dân tộc và CNXH bắt nguồn từ cơ sở “hiện thực” và “tư tưởng, lý luận” về CNXH trực tiếp là “CNXH hiện đại” trên thế giới.
2/ Sự lựa chọn độc lập dân tộc và CNXH phản ánh đúng thực tiễn Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX khi một đế quốc mới xâm lược Việt Nam (Đế quốc tư sản Pháp, đế quốc tư sản Nhật và đế quốc tư sản Mỹ) với sự thất bại của phong trào Cần Vương, phong trào Đông du của Phan Bội Châu, phong trào Tây du của Phan Chu Trinh và khởi nghĩa Yên Bái do Quốc dân đảng đứng đầu là Nguyễn Thái Học (thất bại năm 1930). Con đường giải phóng dân tộc tưởng như không có đường ra. Lịch sử phát triển đã tạo ra con người trả lời câu hỏi “Bằng con đường nào để giành lại độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Con người đó là Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau nhiều năm suy ngẫm, 10 năm tìm đường cứu nước (1911 - 1920) và 10 năm chuẩn bị về tư tưởng lý luận, tố chức cán bộ, đường lối chính trị (1921 - 1930) đưa tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2/1930 - con đường đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Sau 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã giành thắng lợi to lớn. Nước ta được sống trong hòa bình, độc lập, thống nhất; dân được sống trong tự do, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, được hưởng tự do, hạnh phúc. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng có vị thế trong quan hệ quốc tế; là thành viên Liên Hiệp Quốc và có quan hệ với hầu hết các nước trên thế giới (trong đó có 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc) và cùng nhiều tố chức quốc tế khu vực khác trong như WTO, ASEAN... Chúng ta vững tin vào con đường Bác Hồ, Đảng, Nhân dân ta lựa chọn.
3/ Hiện nay, khi CNXH chưa thoát khỏi thoái trào, khi CNTB còn có những điểm mạnh (dù là tạm thời), chúng ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào thế giới, chủ yếu vào các nước TBCN chúng ta cần phải có trí tuệ, đặc biệt phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường GCCN. Muốn vậy phải không ngừng xây dựng CNXH có hiệu quả vì lợi ích của đa số nhân dân lao động; phải thường xuyên giáo dục (trước hết trong Đảng) chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm nòng cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng không có chủ nghĩa cũng như người không có chí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, các mạng nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin”. Rằng, “Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng”.
4/ Đội ngũ doanh nhân Việt Nam hình thành và phát triển mạnh trong thời kỳ đối mới. Đa số doanh nhân sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Họ đã có đóng góp vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tố quốc và trong thời kỳ chuyển đối cơ chế quản lý kinh tế. Đánh giá những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, Văn kiện Đại hội XII đã ghi nhận họ trong số giai cấp, tầng lớp quan trọng (giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và đội ngũ doanh nhân).

2 nhận xét:

  1. Chỉ nhìn vào thực tại các nước trong mùa dịch đã biết chế độ CNXH ưu việt hơn CNTB rất nhiều

    Trả lờiXóa