Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

PHẢI CHĂNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN KHÔNG BỊ BÓC LỘT

Có quan điểm cho rằng: Thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, sản phẩm làm ra nhiều, đời sống công nhân đã được cải thiện, một bộ phận công nhân đã trung lưu hóa, không bị bóc lột. Cá biệt có quan điểm cho rằng giai cấp công nhân cũng bóc lột các giai cấp khác?
Chúng ta hiểu vấn đề này như thế nào:
- Công nhân một số nước có cổ phần, cũng được chia lợi nhuận từ cổ phiếu nhưng họ vẫn là công nhân, vẫn bị bóc lột (5% nhà tư bản chiếm 80% thu nhập toàn nước Mỹ).
- Một bộ phận công nhân trung lưu hóa, đời sống đã được cải thiện, nhưng vẫn còn một bộ phận công nhân rất khổ cực (chủ nghĩa Mác - Lênin không lấy sự nghèo khổ để đánh giá tính chất cách mạng của giai cấp công nhân).
Như vậy, thời đại ngày nay khi cách mạng khoa học - công nghệ phát triển, sản phẩm làm ra nhiều, đời sống công nhân đã được cải thiện, một bộ phận công nhân đã trung lưu hóa, nhưng giai cấp công nhân vẫn bị bóc lột.
Do đó, mọi quan điểm, nhận thức cho rằng, giai cấp công nhân không bị bóc lột là hoàn toàn sai lầm. Phủ nhận bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân./. 

2 nhận xét:

  1. Những người có nhận thức rằng, giai cấp công nhân không bị bóc lột là hoàn toàn sai lầm

    Trả lờiXóa