Thứ Năm, 9 tháng 1, 2020

“Ở VIỆT NAM CHỈ CẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH” – MỘT LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Trong thời gian gần đây các thế lực thù địch tiếp tục điên cuồng chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng. Một trong các luận điệu mới chúng đưa ra là: Ở Việt Nam hiện nay chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh, không cần đến chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng lập luận rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đến nay đã hết thời, nó là sản phẩm của thế kỷ XIX, đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI là không phù hợp. Bởi vì thế giới trong những năm qua đã thay đổi quá nhiều, thời đại này là thời đại mới, thời đại của khoa học và công nghệ… Bên cạnh đó chúng còn cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh rất toàn diện rồi, về khía cạnh nào đó có thể thấy tư tưởng Hồ Chí Minh còn cao hơn chủ nghĩa Mác – Lênin…
Có thể thấy rằng, những luận điệu nêu trên đưa ra là hoàn toàn sai trái, cần phải phê phán. Mục đích là đối lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tách biệt ra từ đó làm cho tư tưởng Hồ Chí Minh không có nền tảng lý luận vững chắc. Từ đó phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tiến tới phủ nhận luôn cả tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tế chỉ ra rằng chủ nghĩa Mác – Lênin từ khi ra đời cho đến nay đã thể hiện bản chất cách mạng, khoa học của nó. Đó là một thực tế không thể phủ nhận. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng đúng đắn lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn của nước ta, tư tưởng đó đã soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Từ đó có thể thấy luận điệu trên là hoàn toàn sai trái, cần phải đấu tranh bác bỏ. Thực chất là âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.2 nhận xét:

  1. Bọn phản động thường dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc, bóp méo sự thật; nhằm mục đích chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy chúng ta phải tích cực đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa