Thứ Tư, 15 tháng 1, 2020

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn có thái độ kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như các tệ nạn và tiêu cực xã hội khác. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tham nhũng là một trong những nguy cơ, thách thức đe dọa đến vị thế, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đến sự tồn vong chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ta.
Những năm gần đây, công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thức trong xã hội về phòng, chống tham nhũng được nâng lên. Nhà nước đã ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm chng lãng phí; tăng cường tổ chức và đổi mới hoạt động của các ban chỉ đạo và cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng từ Trung ương đến địa phương. Những vụ án tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, xét xử nghiêm minh. Vai trò của nhân dân, dư luận xã hội, của báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy.
Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước ta cũng chỉ rõ, tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên các lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành. Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tham nhũng vẫn là vấn đề nóng, bức xúc trong xã hội, gây xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ta chỉ rõ: đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài.

2 nhận xét:

  1. Nếu không còn tệ tham nhũng thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng ta được nhân dân hết lòng ủng hộ

    Trả lờiXóa