Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Trên cơ sở tiềm lực, điều kiện kinh tế và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam phấn đấu từ năm 2030, xây dựng Quân đội hiện đại cả về tổ chức, biên chế; không ngừng nâng cao trình độ quân sự, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nghệ thuật quân sự, phương thức tác chiến, vũ khí, trang bị kỹ thuật và công tác bảo đảm. Vấn đề đặt ra trước hết là tập trung xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội - yếu tố quan trọng hàng đầu nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đây là nguyên tắc trong tổ chức hoạt động của Quân đội, thể hiện quan điểm coi con người là yếu tố quyết định thắng lợi trên chiến trường. Trong điều kiện các thế lực thù địch đang chống phá quyết liệt, đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân của Quân đội. Trên cơ sở đó, làm cho Quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, vững tin vào sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
Việt Nam chú trọng xây dựng Quân đội về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm phù hợp với quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; đồng bộ, cân đối giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ; lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên; lực lượng chiến đấu và bảo đảm chiến đấu; lục quân với các quân chủng, binh chủng; tổng quân số với khả năng bảo đảm vũ khí, trang bị. Cùng với đó, bảo đảm nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội, các chương trình, dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở, vật chất kỹ thuật; nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến; làm chủ công nghệ chế tạo một số loại vũ khí, trang bị hiện đại cho lục quân, các quân chủng, binh chủng; tiến tới thiết kế, sản xuất một số vũ khí, trang bị quốc phòng có ý nghĩa chiến lược, v.v.
Đi đôi với công tác tổ chức, biên chế và xây dựng nguồn nhân lực, Quân đội nhân dân Việt Nam còn coi trọng công tác đào tạo, huấn luyện, diễn tập; thường xuyên đổi mới toàn diện công tác này phù hợp với tổ chức, biên chế, trang bị và sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Cùng với đó, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, nhất là cán bộ chiến dịch, chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phấm chất đạo đức tốt, nắm chắc nghệ thuật quân sự, nghệ thuật tác chiến quân chủng, binh chủng, ngành, tác chiến của các binh đoàn chủ lực và của chiến tranh nhân dân địa phương trong các loại hình tác chiến của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng huấn luyện kỹ năng chiến đấu cá nhân, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng; khai thác và làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị hiện có, bằng nghệ thuật quân sự Việt Nam theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Thường xuyên tổ chức diễn tập nhằm rèn luyện năng lực toàn diện về lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của chỉ huy, cơ quan đối với các lực lượng; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng bảo đảm tác chiến, xử trí tình huống chiến lược; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Để sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động huấn luyện, diễn tập với các tình huống: tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đồng thời, tham gia huấn luyện, diễn tập các nội dung này với một số nước, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm lợi ích quốc gia - dân tộc của các nước; phù hợp luật pháp quốc tế, pháp luật và điều kiện, khả năng của Việt Nam,... góp phần duy trì hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.
Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 góp phần tăng cường sự hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia, cộng đồng quốc tế; tài liệu quan trọng để nâng cao sự hiểu biết của cả hệ thống chính trị và toàn dân về quốc phòng mang tính chất hòa bình và tự vệ; từ đó, xác định ý thức, trách nhiệm công dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

2 nhận xét: