Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

MƯU ĐỒ “TAM QUYỀN PHÂN LẬP” ĐỂ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Có thể đánh giá quan điểm cho rằng: chỉ có thể chống được tham nhũng khi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập" để kiểm soát quyền lực không phải vì mục tiêu phòng, chống tham nhũng. Trái lại, thực chất của quan điểm này là nhân danh chống tham nhũng, lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để kích động đòi thay đổi thể chế chính trị Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Âm mưu, thủ đoạn đen tối đó chắc chắn không thể đánh lạc hướng được dư luận, tinh thần cảnh giác và sự tỉnh táo về chính trị của nhân dân ta.
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Quyền lực Nhà nước là thống nhất; có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quan điểm đó phản ánh đúng hiện thực khách quan, đúng bản chất quyền lực của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, kế thừa những giá trị tinh hoa của nhân loại, trong đó có giá trị tích cực của thuyết "tam quyền phân lập".
Trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thể chế đó cho phép huy động cao nhất ý chí, quyền lực thống nhất thuộc về nhân dân, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và các bộ phận trong hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đấu tranh chống tham nhũng đang là vấn đề quan trọng ở nước ta. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp toàn diện, cụ thể và có tính khả thi cao trong phòng, chống tham nhũng theo tinh thần của hệ thống giải pháp làm cho người ta không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không thoát tội tham nhũng. Quyết tâm chính trị phòng, chống tham nhũng của Đảng ta đang được triển khai sâu rộng và chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra, đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

2 nhận xét:

  1. Mỗi người dân Việt Nam yêu nước hãy hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, kiên quyết, kiên trì, nhận thức rõ luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch để có hành động đúng.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay, bọn phản động dùng mọi thủ đoạn nham hiểm để chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không để mắc mưu của bọn chúng.

    Trả lờiXóa