Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CẤP ỦY, CHỈ HUY ĐƠN VỊ CÁC CẤP TRONG QUÂN ĐỘI VÀ CÁN BỘ, CHIẾN SĨ VỀ TÔN GIÁO, CÔNG TÁC TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Từ những thành tựu, hạn chế của quân đội tham gia thực hiện công tác tôn giáo (CTTG) thời gian qua, nhất là qua tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị 36/ĐUQSTW ngày 23/02/1999 của Thường vụ Đảng ủy quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quân đội thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới, các đơn vị trong toàn quân đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, có giá trị lý luận và thực tiễn về CTTG.
Bài học kinh nghiệm hàng đầu trong tham gia thực hiện CTTG thời gian qua được hầu hết các cơ quan, đơn vị quân đội chỉ ra là phải thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ về quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và CTTG trong tình hình mới. Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy đảng các cấp trong toàn quân đã thường xuyên coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, các chỉ thị của Ban Bí thư, Pháp lệnh và Luật tín ngưỡng tôn giáo, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về CTTG và các chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về quân đội thực hiện CTTG trong tình hình mới. Cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị về tôn giáo và CTTG… chú trọng xây dựng sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp về thực hiện nhiệm vụ công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp phải thường xuyên quán triệt, nắm vững chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công về công tác tôn giáo. Các cơ quan, đơn vị cần coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về CTTG và thực hiện tốt CTTG.
Thực tiễn quân đội tham gia thực hiện CTTG chỉ ra rằng, ở đâu cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp tiến hành quán triệt sâu sắc, kịp thời, đầy đủ quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và CTTG đến mọi tổ chức, lực lượng và toàn thể quân nhân thì ở đó, CTTG của đơn vị luôn đạt kết quả cao. Đây chính là vấn đề có tính nguyên tắc trong thực hiện CTTG của các cơ quan, đơn vị quân đội; là cơ sở lý luận, phương pháp luận, bảo đảm việc giữ vững định hướng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của quân đội trong thực hiện CTTG. Đây cũng chính là cơ sở khoa học để cấp ủy đảng các cấp trong quân đội xác định chủ trương, giải pháp tiến hành CTTG. Một khi xa rời cơ sở, nền tảng có tính nguyên tắc này, các đơn vị quân đội sẽ dễ mất phương hướng, bị động, lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CTTG, nhất là trong những thời điểm có ý nghĩa quyết định, hoặc trước những diễn biến phức tạp, trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị các cấp và cán bộ, chiến sĩ quân đội giữ vững định hướng chính trị, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò của CTTG và trách nhiệm quân đội tham gia thực hiện CTTG, nhất là trước những diễn biến phức tạp của tình hình tôn giáo ở trong nước và trên thế giới hiện nay.
2 nhận xét: