Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Một là, tận dụng điều kiện thuận lợi của kỷ nguyên số, nâng cao hiệu quả phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Nhận thức đúng bản chất, nội dung của kỷ nguyên số, yêu cầu phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội và nhiệm vụ xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt. Kỷ nguyên số dù có thể làm biến đổi trên nhiều vấn đề cơ bản về chiến tranh và quân đội, nhưng không thể thay thế những nguyên tắc căn bản trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; không thể làm méo mó, biến dạng chính trị của Quân đội ta. Trái lại, nó góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, gắn phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Đây thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong kỷ nguyên số. Yêu cầu cơ bản giải quyết mối quan hệ này đòi hỏi, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội phải phục vụ và đáp ứng tốt nhất yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Ngược lại, xây dựng Quân đội về chính trị phải tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

Ba làtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình xây dựng Quân đội về chính trị và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Đây là nguyên tắc cơ bản bất di bất dịch, trong điều kiện kỷ nguyên số. Nguyên tắc cơ bản này càng phải được tuân thủ nghiêm ngặt, nhằm đảm bảo cho Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, có đủ khả năng làm thất bại mọi sự chống phá của các thế lực thù địch. Để thực hiện được, đòi hỏi Đảng phải tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đủ sức lãnh đạo Quân đội, lãnh đạo quá trình xây dựng Quân đội về chính trị và phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

2 nhận xét:

  1. Những giải pháp này rất hay, cần thực hiện nghiêm túc

    Trả lờiXóa
  2. Để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực.

    Trả lờiXóa