Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

“TRUNG VỚI ĐẢNG, HIẾU VỚI DÂN” - GIÁ TRỊ HÌNH MẪU CỦA NGƯỜI QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân - vừa là vấn đề có tính nguyên tắc, vừa là bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Đây cũng là giá trị hình mẫu hàng đầu của người quân nhân cách mạng Việt Nam.

Phẩm chất cao quý nhất của người quân nhân cách mạng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” .

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ các phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, nhằm bảo vệ lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội bằng bạo lực vũ trang. Quân đội ta không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để đem lại tự do, bình đẳng và hạnh phúc cho nhân dân lao động. Mục tiêu chính trị đó quy định phẩm chất, nhân cách toàn diện của người quân nhân cách mạng. Theo đó, “trung với Đảng, hiếu với dân” là giá trị hình mẫu hàng đầu của người quân nhân cách mạng, là biểu hiện sinh động sự giác ngộ mục tiêu, lý tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trong 75 năm qua đã chứng minh, Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Do đó, người quân nhân giác ngộ cách mạng sâu sắc khi và chỉ khi trong tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động một lòng, một dạ tận trung với Đảng, với Tổ quốc, tận hiếu với dân. Đó cũng là phẩm chất quan trọng hàng đầu của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc ta, của quân đội ta. Bởi thế, khi bàn về Nội dung chủ nghĩa anh hùng cách mạng của chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt trang trọng phẩm chất trung với với nước, hiếu với dân lên hàng đầu: “1- Trung với nước, hiếu với dân, vì sự nghiệp chống Mỹ, vì chủ nghĩa xã hội, luôn luôn nêu cao tinh thần hy sinh chiến đấu, lao động quên mình”.

Về vấn đề này, trong 10 Lời thề danh dự của quân nhân, ở lời thề thứ 6 có viết: “Luôn luôn cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quân địch bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai”. Nhờ lời thề thiêng liêng này mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta, vô luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn tỏ rõ lòng trung thành vô hạn của mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong chiến đấu chống xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, cũng như trong lao động hòa bình, xây dựng đất nước, luôn xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của nhân dân. Lòng trung thành của họ được tôi luyện, thử thách trong khói lửa của chiến tranh, trong những lúc khó khăn ác liệt nhất, dù có thể phải hy sinh tính mạng vẫn kiên trung với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đó là biểu hiện cao nhất của lòng trung thành với Đảng của người quân nhân cách mạng.

Điều này cũng có nghĩa là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vừa là mục tiêu chiến đấu, vừa là phương châm hành động của tất cả quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự trung thành của quân nhân đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân không phải chỉ là sự trung thành với tư cách là một tổ chức vũ trang của Đảng, mà sự trung thành đó được thấm vào trong từng trái tim, khối óc, trong tình cảm cách mạng của họ, biểu hiện ở sự giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, ở hành động thực tiễn của từng quân nhân trong thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng không phải dừng lại ở phạm vi nhận thức, thái độ, tình cảm, mà điều quan trọng là phải thể hiện ở hành động cách mạng cụ thể, ở sự “sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời từ nhu cầu phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, được nuôi dưỡng bởi nhân dân và chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân dân. Đó là quân đội của nhân dân lao động, của quần chúng công nông đông đảo, là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam. Cùng với phẩm chất “trung với Đảng”, “hiếu với dân” là một trong những phẩm chất quan trọng hàng đầu của của người quân nhân cách mạng. Suốt quá trình chiến đấu dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, quân đội ta cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, thể hiện sâu sắc sự tận hiếu của mình đối với dân, với sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Trong bài viết Người cán bộ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”.

Chúng ta khẳng định một chân lý chắc chắn rằng, nguồn sức mạnh vô địch của quân đội là từ nhân dân, ở trong nhân dân. Sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta trong 76 năm qua phản ánh sâu sắc nguồn sức mạnh vô địch ấy. Trong quá trình xây dựng, trưởng thành, dù đóng quân ở đâu, đi đến đâu, làm những nhiệm vụ gì, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội đều được nhân dân giúp đỡ, thương yêu, đùm bọc che chở.Điều này, trong Thư gửi hội nghị chính trị viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đối với nhân dân, nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội. Chính trị viên phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu bộ đội. Phải làm sao cho bộ đội được dân tin, dân phục, dân yêu. Muốn như thế, thì phải đốc thúc bộ đội siêng giúp dân, hăng đánh giặc”.

Đối với nhân dân, Người yêu cầu quân đội phải giữ mối quan hệ máu thịt với nhân dân, luôn luôn phát huy truyền thống quân dân cá nước. Cán bộ, chiến sĩ quân đội phải thấm nhuần sâu sắc rằng, quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; mọi người phải biết kính già, yêu trẻ, đúng đắn với phụ nữ. Quân đội phải hết lòng, hết sức giúp đỡ nhân dân, đặc biệt trong thiên tai, địch hoạ, đói rét. Vì rằng, “Dân như nước, quân như cá. Phải làm cho dân hết sức giúp đỡ mình thì mình mới đánh thắng giặc”.

Cán bộ, chiến sĩ quân đội là con em của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; nhân dân luôn luôn gửi gắm tình cảm mến yêu và niềm tin tưởng của mình đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội. Sự đùm bọc, che chở, sự giúp đỡ và lòng tin tưởng sâu sắc của mọi tầng lớp nhân dân đối với quân đội là nguồn động viên, cổ vũ to lớn không bao giờ cạn kiệt, đảm bảo cho quân đội ta trưởng thành và chiến thắng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Nhân dân “là nền tảng, là cha mẹ” của bộ đội, “không có dân thì không có bộ đội”. Sức mạnh của quân đội ta dựa trên nền tảng sức mạnh của nhân dân, sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự khác nhau căn bản về bản chất cội nguồn sức mạnh của quân đội ta so với quân đội của thực dân, đế quốc. Đúng như đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Kinh nghiệm trong nước và các nước tỏ cho chúng ta biết: có lực lượng dân chúng, việc to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng được. Không có, thì việc gì làm cũng không xong. Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn, nghĩ mãi không ra”. Vì vậy, Người tiếp tục nhắc nhở điều này trong Bài nói tại Hội nghị kiểm thảo chiến dịch đường số 8: “Mình đánh giặc là vì dân. Nhưng mình không phải là “cứu tinh” của dân, mà mình có trách nhiệm phụng sự nhân dân. Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Phải làm thế nào để khi mình chưa đến, thì dân trông mong, khi mình đến thì dân giúp đỡ, khi mình đi nơi khác thì dân luyến tiếc. Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân”.

Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội là vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, đó là sự phản ánh sâu sắc, tập trung nhất bản chất giai cấp và tính chất nhân dân của quân đội. Do đó, “trung với Đảng”, “hiếu với dân” không tách rời nhau, trái lại có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau trong phẩm chất của quân đội ta. “Trung với Đảng” đã bao hàm nội dung “hiếu với dân” và được phản ánh trong phẩm chất “hiếu với dân”. “Hiếu với dân” cũng bao hàm cả nội dung phẩm chất “trung với Đảng”, được thể hiện sâu sắc trong “trung với Đảng”. Việc bóc tách ra hai nội dung tư tưởng này chỉ có tính chất tương đối để nghiên cứu làm rõ từng nội dung, và do đó, càng làm sâu sắc cả hai nội dung hơn. Làm sáng tỏ phẩm chất “trung với Đảng” cũng chính là để làm rõ phẩm chất “hiếu với dân”; và ngược lại, làm sáng tỏ phẩm chất “hiếu với dân” cũng chính là làm rõ hơn phẩm chất “trung với Đảng”của người quân nhân. Mối quan hệ biện chứng, thống nhất này nằm trong bản chất và là thuộc tính của Quân đội nhân dân Việt Nam: “Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân là phẩm chất cao quý nhất, cơ bản nhất của “Bộ đội Cụ Hồ”, là cái gốc của cả cuộc đời hoạt động cách mạng của người chiến sỹ Quân đội ta”.

Để phẩm chất cao quý “Trung với Đảng, hiếu với dân” trở mạch nguồn tư tưởng, là lý tưởng trong mỗi con tim của người quân nhân cách mạng, mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn quân phải thấu triệt và thực hiện cho kỳ được lời dạy của Bác Hồ: “Phải giữ vững đạo đức của người quân nhân cách mạng, dũng cảm, mưu trí, đoàn kết, kỷ luật, cần kiệm, phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, cho xứng đáng là những chiến sĩ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; đặc biệt phải luôn luôn khắc ghi và thực hiện tốt lời Bác Hồ căn dặn: “Phải giữ vững đạo đức của người quân nhân cách mạng, dũng cảm, mưu trí, đoàn kết, kỷ luật, cần kiệm, phải luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao quyết tâm đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, cho xứng đáng là những chiến sĩ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.

2 nhận xét:

  1. Cán bộ, chiến sĩ quân đội là con em của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân; nhân dân luôn luôn gửi gắm tình cảm mến yêu và niềm tin tưởng của mình đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội.

    Trả lờiXóa