Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

MỆNH LỆNH LỊCH SỬ CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM!

Mệnh lệnh chiến đấu đêm 19/12/1946 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chúng tôi xin được chép lại toàn văn:

Mệnh lệnh Toàn quốc kháng chiến

Hỡi các tướng sỹ Vệ quốc quân,các đội trưởng và đội viên Dân quân và Tự vệ !

8 giờ tối ngày 19 tháng 12 năm 1946 quân Pháp đã gây hấn Thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tổ quốc lâm nguy!

Giờ chiến đấu đã đến!

Theo chỉ thị của Hồ Chủ tịch và Chính phủ, nhân danh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi hạ lệnh cho toàn thể bộ đội Vệ quốc quân và Dân quân Tự vệ Trung - Nam - Bắc phải:

Nhất tề đứng dậy,

Xông tới mặt trận,

Giết giặc cứu nước,

Hy sinh chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cho độc lập và thống nhất của Tổ quốc.

Cuộc kháng chiến sẽ trường kỳ và vô cùng gian khổ nhưng chính nghĩa về phía chúng ta, chúng ta nhất định thắng lợi.

Tiêu diệt bọn thực dân Pháp!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Quyết chiến!

Hà Nội ngày 19-12-1946

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng chỉ huy quân đội Quốc gia Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp.

(Đã ký)

2 nhận xét: