Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là bản chất truyền thống của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; là những giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách của người quân nhân cách mạng; là lý tưởng chiến đấu cao đẹp, yêu nước, yêu chế độ, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Vậy nên, những người lính khi trở về với đời thường, vẫn đã, đang mang phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần làm sáng mãi những giá trị cao quý ấy trong cuộc sống.

Quân đội ta là một quân đội cách mạng, ra đời từ phong trào cách mạng của toàn dân, vì nhân dân mà chiến đấu; được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ.

Bảy mươi sáu năm qua, Quân đội ta đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã trao tặng và lời khen ngợi của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

76 năm qua cũng là chặng đường mà Quân đội ta sát cánh cùng toàn dân anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công oanh liệt: đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa vị thế nước ta ngày càng nổi bật trên trường quốc tế.

76 năm đã trôi qua, nhưng những chiến công của Quân đội ta vẫn đang và sẽ mãi mãi còn nguyên vẹn trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam, nhất là lực lượng vũ trang nhân dân - những người trực tiếp chiến đấu và làm nên chiến thắng.

Chiến thắng oanh liệt của QĐND Việt Nam là sự kiện lịch sử trọng đại, niềm tự hào dân tộc, để lại sự khâm phục của bạn bè quốc tế; thể hiện sâu sắc tầm cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Theo đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, làm cho hình ảnh người chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bởi vậy, việc bồi đắp, phát huy truyền thống phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” có ý nghĩa quan trọng đối với xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị; cũng là một trong nhiều nội dung, nhiệm vụ trong quá trình xây dựng Quân đội ta trưởng thành và chiến thắng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân, do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. “Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quân đội”. Người động viên, cổ vũ, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân phải tích cực tham gia giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ bộ đội.

Đồng thời, Người thường xuyên nhắc nhở bộ đội “…đánh giặc là vì dân…, không phải là “cứu tinh” của dân, mà phải có trách nhiệm phụng sự nhân dân”. Người yêu cầu: “Tất cả quân nhân phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu… Muốn vậy, bộ đội phải giúp đỡ dân, thương yêu dân. Mỗi quân nhân phải là cán bộ tuyên truyền bằng việc làm của quân đội”.

QĐND Việt Nam là quân đội cách mạng, khác hẳn quân đội của các nước tư bản về bản chất. Quân đội ta là quân đội của dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng và Nhà nước tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện.

Quân đội ta lấy lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Vấn đề chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và phẩm chất, đạo đức luôn là một yêu cầu khách quan hàng đầu.

Thông qua học tập, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, làm tròn chức năng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đi đến thắng lợi.

Tôi cho rằng, những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ có nguồn gốc từ bản sắc truyền thống của dân tộc, nhân dân Việt Nam; từ sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, của quân đội; sự phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện không ngừng của bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng ta hiểu rằng, không chỉ trong quá khứ, mà trong mọi thời kỳ cách mạng, nhất là trong bối cảnh tình hình mới hiện nay, đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra những đòi hỏi mới về cả phẩm chất và năng lực công tác, Bộ đội Cụ Hồ phải luôn gìn giữ và phát huy phẩm chất quý báu đó, xứng đáng với danh xưng cao quý mà nhân dân trao tặng.

Tự hào về quá khứ, “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại ngày nay càng cần phải ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, công tác, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Mỗi cơ quan, đơn vị quân đội cũng cần tìm tòi, vận dụng những phương thức tuyên truyền, giáo dục bộ đội một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn hiện tại của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế.

Thực tiễn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, chiến sĩ thế hệ hôm nay và mai sau luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn; giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoàn cảnh và trong mọi giai đoạn lịch sử của đất nước.

Ngày nay, có thể thấy sự phát triển của khoa học và công nghệ 4.0 đã giúp mọi người tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, truyền tải thông tin đến tất cả mọi đối tượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam - “Bộ đội Cụ Hồ”. Trong điều kiện đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng thì việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang là yêu cầu đặt ra cấp thiết.

Do vậy, các cơ quan, đơn vị chức năng cũng như các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tăng cường giáo dục, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ của Quân đội ta; định hướng để cán bộ, chiến sĩ tiếp cận được thông tin khoa học, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các thông tin xấu độc. Tôi rất tin tưởng ở đội ngũ những người làm khoa học và cán bộ, chiến sĩ của Quân đội ta.

Đó là những người có trình độ, có lý tưởng, có ý chí, có kinh nghiệm thực tiễn và nhận thức được đúng-sai, thật-giả. Trước sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và trên các trang mạng xã hội, chúng ta cần có nhiều hình thức giáo dục cán bộ, chiến sĩ. Trước hết là giáo dục lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết.

Trong chiến tranh cũng như thời bình, trong thời điểm hiện nay cũng như trong tương lai, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong QĐND là nói đi đôi với làm. Mỗi người cán bộ chính là những tấm gương phản chiếu để chiến sĩ và cấp dưới học tập và noi theo.

Quân đội ta có rất nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, vì vậy cần chọn những tấm gương điển hình, tiên tiến để tăng cường tuyên truyền, nêu gương, từ đó góp phần hạn chế những tiêu cực. Đồng thời, ngay từ bây giờ, các cấp, các ngành cần định hướng và giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam phải làm chủ khoa học, công nghệ và làm chủ vận mệnh của mình.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, việc giáo dục nâng cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng là điều kiện tiên quyết để Quân đội ta trưởng thành, phát triển; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

2 nhận xét:

  1. Phát huy truyền thống vẻ vang Quân đội NDVN đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi người cán bộ phải là những tấm gương phản chiếu để chiến sĩ và cấp dưới học tập và noi theo.

    Trả lờiXóa