Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

PHÒNG, CHỐNG “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang làm thay đổi cách sống, làm việc và tương tác của con người theo tốc độ và quy mô chưa từng thấy. Ở Việt Nam, năm 2020 là năm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030”, góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. Kỷ nguyên số giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế; mở ra chân trời sáng tạo mới, thế giới mới, để mọi người, từng cộng đồng chia sẻ, giao lưu, tiếp cận và đóng góp chung vào văn minh nhân loại, khẳng định giá trị; đưa đến hy vọng mới về sự phát triển nền văn minh mới, mà thuật ngữ “thông minh” nổi lên như là từ khóa đặc trưng, phổ quát. Thời cơ thuận lợi nhiều, nhưng hệ lụy tiêu cực của nó đối với nhân loại trên tất cả các lĩnh vực ngày càng rõ ràng, với nhiều thách đố khó đoán định.

Trước hết, kỷ nguyên số tạo ra những thuận lợi và cơ hội cho nhiệm vụ phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Công nghệ số tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đó là cơ hội cho Việt Nam đón bắt, tranh thủ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời, là điều kiện thuận lợi, thời cơ lớn để đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Nhận thức, niềm tin của nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội được củng cố, nâng cao. Đảng và Nhà nước ta có điều kiện tốt hơn để xây dựng Quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong kỷ nguyên số, sự hiện đại về vũ khí, trang bị mà công nghệ số mang lại sẽ thúc đẩy và đòi hỏi phải có những con người với những phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu. Trình độ làm chủ khoa học công nghệ quân sự mới, nhất là công nghệ thông tin, vũ khí, trang bị mới; tư tưởng, bản lĩnh chính trị,... với tư cách là những phẩm chất tối quan trọng của quân nhân có điều kiện phát triển mạnh mẽ. Trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, các nhà khoa học, lý luận, lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh được nâng lên và có điều kiện phát huy tốt, đáp ứng yêu cầu mới của cuộc đấu tranh trên mặt trận lý luận, tư tưởng.

Kỷ nguyên số khách quan tạo nên “chất liệu” mới cho việc nhìn nhận, bổ sung, phát triển nhận thức mới về lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo đó, những vấn đề chính trị của Quân đội, như nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, sự lãnh đạo của Đảng,... được củng cố vững chắc và bổ sung phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội về chính trị; tạo tiền đề chính trị tinh thần, tư tưởng lý luận và sức mạnh vật chất cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

Cùng với đó, là những khó khăn, thách thức lớn đối với nhiệm vụ phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Trong kỷ nguyên số, tư tưởng “vũ khí luận”, tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí, trang bị, khoa học công nghệ và những biểu hiện xem nhẹ nhân tố con người,... dẫn đến buông lỏng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội.

Sự ra đời các công nghệ mới, tự động hóa và robot thay cho công nhân, người máy thông minh làm việc 24/24 giờ, không cần trả lương, không đóng thuế,… đe dọa trực tiếp đến tương quan sử dụng lao động, đó là người thật hay người máy thì những “dự đoán” khái niệm bóc lột sẽ không còn và cũng không còn giai cấp công nhân làm thuê nữa (!),... có vẻ như có “cơ sở khoa học”. Những vấn đề lý luận then chốt, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin bị thách đố nghiêm trọng về tính khoa học và cách mạng. Điều đó tác động mạnh mẽ đến nền tảng tư tưởng và mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội; đặt ra những khó khăn, thách thức to lớn trong phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lục thù địch.

Công nghệ số tạo điều kiện vật chất, khoa học công nghệ cho sự phát triển mạng xã hội, nảy sinh và phát triển những khó khăn, phức tạp mới. An ninh, an toàn, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đặt ra một cách bức thiết. Thông tin trên mạng xã hội dễ bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, bóp méo, đưa ra quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội và Quân đội. Việc củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố mối quan hệ mật thiết quân - dân; vấn đề xây dựng các tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên gặp khó khăn, thách thức mới.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa