Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

GẮN PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI VỚI XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ

Đây thực chất là giải quyết mối quan hệ giữa “xây” và “chống” trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong kỷ nguyên số. Yêu cầu cơ bản giải quyết mối quan hệ này đòi hỏi, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội phải phục vụ và đáp ứng tốt nhất yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Ngược lại, xây dựng Quân đội về chính trị phải tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội. Trong kỷ nguyên số, vấn đề tạo cơ sở, nền tảng đó càng đặt ra gắt gao, đòi hỏi phải khai thác tốt những thành tựu khoa học công nghệ của kỷ nguyên số, khắc phục những tác động tiêu cực của nó, thúc đẩy và gia tăng sự vững chắc về chính trị của Quân đội. Xây dựng Quân đội về chính trị là phải bảo đảm cho Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có đủ trình độ hoàn thành phận sự trung thành ấy. Làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội là một phận sự phải hoàn thành và là điều kiện quan trọng để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Vì thế, trong khi chú trọng giáo dục, bồi dưỡng trình độ làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí, trang bị, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội,… nhất thiết phải quan tâm giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị tinh thần của người quân nhân cách mạng, “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ, tạo nền tảng vững chắc cho phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch có âm mưu "phi chính trị hóa” Quân đội nhằm tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng CSVN, làm cho Quân đội biến chất. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

    Trả lờiXóa
  2. Để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực.

    Trả lờiXóa