Thứ Hai, 28 tháng 12, 2020

SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA JACKHAMMER NGUYỄN

Càng gần đến ngày Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ XIII thì các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị lại càng điên cuồng chống phá. Điều đáng nói ở đây là, chúng “rêu rao” phê phán Đảng ta từ trước đến nay lúc nào cũng thực hiện sự lãnh đạo theo kiểu “phát xít Hitler” đối với toàn xã hội. Thật đê tiện khi lấy “chủ nghĩa phát xít của Hitler” ra so sánh với sự lãnh đạo của Đảng ta. Thực chất của những quan điểm này ai cũng có thể thấy được âm mưu, dã tâm của bọn cơ hội muốn gì.

Thứ nhất, thực tiễn  hơn 90 năm từ khi thành lập đến nay, Đảng ta lãnh đạo đất nước bằng các chủ trương, định hướng chiến lược, bằng Nghị quyết của Đảng.

Một xã hội muốn phát triển thì các thành viên trong xã hội đó phải có tiếng nói chung, cùng quan điểm và cùng chí hướng vì một mục tiêu. Một xã hội mà nhiều đảng lãnh đạo thì dân biết nghe theo ai đây? Cứ như các người rêu rao thì có ngày dẫn đến một xã hội “lộn xộn, bát nháo”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như các cụ ta vẫn nói. Nếu ai đó nghĩ rằng, Đảng ta độc tôn lãnh đạo là mất dân chủ, là độc quyền, là nguồn gốc của lạm quyền và thực hiện chế độ “phát xít Hitler” đối với con người thì phải có cái nhìn nhận lại cho đúng. Đảng ta lãnh đạo có phải bằng một người đâu? Đảng lãnh đạo tập thể, có các cơ quan và nhân dân giám sát, theo dõi, đánh giá. Tham nhũng đâu có phải do Đảng độc tôn lãnh đạo mà sinh ra? Thế thử hỏi trên thế giới, các nước thực hiện chế độ đa đảng thì ở đó không có tham nhũng? Thực tế trong cuộc phòng chống tham nhũng vừa qua, nhiều cán bộ của Đảng kể cả cán bộ cấp cao, Ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị bị truy tố, bị thi hành kỷ luật Đảng là quyết tâm chính trị của toàn Đảng trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đối với Đảng và Nhân dân ta, người có công thì được thưởng, người có tội thì phải bị phạt là điều đương nhiên. Mọi người dân Việt Nam đều bình đẳng trước pháp luật. Đảng và nhân dân ta vô cùng đau lòng phải xử lý những đồng bào của mình, nhưng không thể khác được. Đảng kiên quyết chống suy thoái, tham nhũng đã lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Kỷ luật Đảng là kỷ luật sắt vừa nghiêm minh nhưng đầy tính nhân văn cao cả đối con người. Làm sao lại có những kẻ đem so sánh sự lãnh đạo của Đảng với chế độ “phát xít Hitler” đã bị cả thế giới tẩy chay? Đảng ta dứt khoát quan điểm đấu tranh không khoan nhượng với những cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, làm giảm thanh danh và uy tín của Đảng đối với nhân dân, đối với xã hội.

Thứ hai, lợi ích của Đảng Cộng sản Việt Nam và lợi ích của quốc gia, dân tộc và Nhân dân Việt Nam là hoàn toàn thống nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay từ khi ra đời trong Chính cương vắn tắt đã xác định rõ mục đích của Đảng lãnh đạo toàn dân tộc phân đấu vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, no ấm của nhân dân. Lợi ích của Đảng trước hết đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân. Lợi ích của giai cấp công nhân luôn luôn thống nhất với lợi ích của các tầng lớp nhân dân lao động, với lợi ích của toàn dân tộc. Sau thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân ta giành được chính quyền, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ công khai lợi ích của Đảng ta trước quốc dân đồng bào và bạn bè quốc tế. Cũng từ đó, Đảng ta vừa là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, lợi ích của giai cấp, của dân tộc và của nhân dân là hoàn toàn thống nhất, không thể tách rời. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác ”. Lợi ích của Đảng là như vậy sao các người lại đi so sánh với chế độ phát xít xấu xa đã bị tẩy chay trên thế giới?

Bài viết của Jackhammer Nguyễn là tiếng kèn lạc lõng với thực tế hiện tại những gì đã và đang diễn ra đối với sự lãnh đạo của Đảng ta và những thành tựu nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không ai là công dân Việt Nam có thể tin được những gì bọn cơ hội xuyên tạc, rêu rao trên những tờ báo lá cải hiện nay. Còn bọn cơ hội ở hải ngoại, muốn biết thực tế về Đảng Cộng sản Việt Nam, về nhân dân Việt Nam như thế nào thì hãy đến với Việt Nam ắt sẽ rõ./.

Nguồn: https://nhanvanviet.com

2 nhận xét:

  1. Cần phải xử lý thật nghiêm những tên phản động chuyên xuyên tạc và chống phá đất nước

    Trả lờiXóa
  2. Tất cả những kẻ phản quốc, hại dân phải bị trừng trị thật nghiêm khắc

    Trả lờiXóa