Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2020

ĐẤU TRANH VẠCH TRẦN LUẬN ĐIỆU “DÂN CHỈ MONG THAY ĐỔI ĐƯỜNG LỐI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để đấu tranh vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch, trước hết, các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, xây dựng niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Đây được coi là “chất keo” kết dính, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân và Nhân dân với Đảng; đồng thời, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội và là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc nhất để ý Đảng hòa quyện lòng Dân, cùng chung sức phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cấp ủy các cấp từ Trung ương đến địa phương phải thực sự phát huy dân chủ, trí tuệ, ý chí, khát vọng, tâm huyết, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia nghiên cứu, đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất đưa ra Đại hội thảo luận, quyết định. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đối với những kẻ mượn cớ, nhân danh “góp ý” để chống đối, phá hoại thì phải kiên quyết trừng trị theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật của Quân đội.

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao. Thực hiện các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung sau bão, lũ, sạt lở đất khắc phục hậu quả, khôi phục đời sống, sản xuất, tạo kế sinh nhai của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây chính là những hoạt động thiết thực, trực tiếp củng cố, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; đồng thời, là biện pháp hiệu quả nhất làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, trực tiếp là luận điệu xuyên tạc “Dân chỉ mong thay đổi đường lối” mà họ vẫn thường rêu rao.

1 nhận xét:

  1. Để đấu tranh vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trên của các thế lực thù địch, trước hết, các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh truyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, xây dựng niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

    Trả lờiXóa