Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Âm mưu, thủ đoạn cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng nước ta hiện nay là dựa vào vấn đề dân tộc nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động đồng bào các dân tộc chống lại quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đòi ly khai, thành lập nhà nước riêng, hòng gây mất ổn định chính trị, làm mất hiệu lực quản lý của Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Một là, âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Chúng tiến hành chia rẽ dân tộc đa số - dân tộc Kinh với các dân tộc thiểu số, chia rẽ các dân tộc thiểu số với nhau; chia rẽ giữa đồng bào dân tộc có tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, nhằm phá hoại sự cố kết trong nội bộ dân tộc thiểu số, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc. Chúng thường dựa vào những đặc điểm khác biệt về ngôn ngữ, tâm lý, văn hóa tộc người; sự phát triển không đồng đều giữa các dân tộc, giữa miền núi và miền xuôi; giữa các dân tộc thiểu số với người Kinh, giữa các vùng dân tộc với nhau; giữa đồng bào dân tộc có tôn giáo và không tôn giáo, giữa quy định trong giáo lý, giáo luật của các tôn giáo với tín ngưỡng, phong tục tập quán dân tộc để kích động, gây mâu thuẫn, từng bước phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thủ đoạn chính là tập trung vào các vấn đề về lịch sử tộc người, tranh chấp đất đai, vấn đề bảo tồn văn hóa dân tộc, những khó khăn trong đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số để kích động, lôi kéo đồng bào tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng. Chúng tìm cách khoét sâu vào những vấn đề do lịch sử để lại, các bức xúc nảy sinh để gây hiềm khích, nghi kỵ, hận thù, chia rẽ; tuyên truyền tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc nhỏ, hẹp hòi, cực đoan để kích động, tạo nên mâu thuẫn giữa các dân tộc, chia rẽ quan hệ lương – giáo.

Hai là, tiến hành chia rẽ đồng bào các dân tộc thiểu số với Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương; làm suy giảm niềm tin của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Chúng đẩy mạnh phê phán, xuyên tạc  quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; vu cáo Nhà nước ta vi phạm “nhân quyền”, đồng hóa các dân tộc thiểu số... hòng làm giảm hiệu quả lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, từng bước xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và vô hiệu hoá sự quản lý của Nhà nước ta. Thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước và việc thực hiện những chính sách đó của chính quyền các cấp. Chúng lợi dụng những tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và địa phương để kích động đồng bào chống đối Đảng, Nhà nước và chính quyền. Lôi kéo, kích động đồng bào đòi thực hiện những yêu sách về tôn giáo đặc thù, thành lập những hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái với pháp luật Nhà nước. Chúng kích động đồng bào chống đối chính quyền các cấp, bôi nhọ, nói xấu chính quyền, lực lượng vũ trang, nói xấu cán bộ để từng bước làm suy giảm uy tín của đội ngũ cán bộ, làm mất niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số vào Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ba là, tập hợp lực lượng, hình thành các tổ chức phản động; làm suy yếu từ bên trong bằng cách tuyên truyền, xuyên tạc, khoét sâu vào hạn chế, thiếu sót trong giải quyết vấn đề dân tộc ở nước ta, qua đó tạo điều kiện cho sự can thiệp từ bên ngoài, từng bước hợp pháp hóa hoạt động chống đối của các tổ chức trong nước, ngang nhiên chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Một mặt, chúng tuyên truyền, lôi kéo, mua chuộc một số đối tượng vượt biên ra nước ngoài để đào tạo thành những đối tượng chủ chốt; tạo dựng ngọn cờ, tiến hành các hoạt động phá hoại, xúi giục đồng bào trong nước đòi thành lập các tổ chức, các hội và tìm cách hợp pháp hóa để các hội, nhóm hoạt động công khai. Mặt khác, bọn chúng xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động ở trong nước, tập trung ở một số vùng dân tộc thiểu số, hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Chúng hỗ trợ thành lập các đài phát thanh ở nước ngoài, in ấn báo chí, tạp chí, tài liệu bằng tiếng dân tộc, phát tán băng đĩa, chia sẻ qua các trang mạng xã hội những nội dung tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Nhà nước Việt Nam chiếm đất, đàn áp người dân tộc thiểu số, nhằm kích động tư tưởng “tự trị, ly khai.

Năm là, chúng ra sức lợi dụng những khó khăn về kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số (đói nghèo, thiếu đất sản xuất, ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài, tranh chấp đất đai, hiện tượng mất đoàn kết trong cộng đồng...) để lôi kéo đồng bào tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kích động biến thành mâu thuẫn, tạo điểm nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến quốc phòng, an ninh. Chúng lợi dụng địa bàn phức tạp, vùng sâu, vùng xa hẻo lánh, vùng biên giới, điểm cao, điểm giao thoa về giao thông ở khu vực dân tộc và miền núi để hoạt động, tác động lôi kéo đồng bào phá vỡ những khu vực phòng thủ trọng điểm, thế trận quốc phòng toàn dânan ninh nhân dân.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu sai trái và đấu tranh vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa