Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC PHẨM CHẤT, HÌNH ẢNH “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”- BỘ ĐỘI CỦA DÂN

Xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” là âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Lúc này, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ cấp bách trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vì sao các thế lực thù địch lại cố tình xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” để chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta? Bởi vì, trong trái tim mỗi người dân Việt Nam yêu nước, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Bác Hồ kính yêu là lãnh tụ tinh thần, là niềm tin, biểu tượng dẫn dắt dân tộc Việt Nam tiến lên. Quân đội ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, được bồi đắp những giá trị văn hóa, tinh thần cao đẹp của dân tộc Việt Nam, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý, thiêng liêng, một báu vật vô cùng quý giá mà nhân dân dành riêng khen tặng Quân đội ta. Trên thế giới, không quân đội nào có được niềm vinh dự, tự hào ấy.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực giá trị về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác của người quân nhân cách mạng, trọn đời “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, “tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân”.

Để phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng; các thế lực thù địch phải tiến hành chiêu trò: Hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, làm cho hình tượng về Người mất đi tính chất thiêng liêng, sự trân trọng, giá trị kiểu mẫu. Từ đó, các thế lực thù địch hy vọng tình cảm, niềm tin; sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, kính trọng của nhân dân ta đối với Bác Hồ sẽ không còn và đi liền với đó, là sự hạ bệ, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng đố với Quân đội.

Để hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế lực thù địch còn thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bài xích, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Cùng với đó, lợi dụng một số vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của một số quân nhân trong quân đội để thổi phồng khuyết điểm, làm suy giảm niềm tin, tình cảm, sự yêu thương, đùm bọc, chở che của nhân dân đối với “Bộ đội Cụ Hồ”.

Khi Quân đội ta xung kích đi đầu, xả thân hy sinh cứu dân, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn, dịch bệnh, nhưng kẻ xấu vẫn trơ tráo xuyên tạc, bóp méo sự thật, phủ nhận những cố gắng, sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta. Hạ thấp vai trò của quân đội trong giúp dân, cứu dân, kẻ thù muốn Quân đội ta chỉ như những người lính nhà nghề, “đánh thuê”, không còn những nhiệm vụ từ mệnh lệnh trái tim; phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu. Đó là cái đích cuối cùng họ hướng đến để thực hiện “phi chính trị hóa” quân đội, gạt bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ra khỏi Quân đội. Chúng ta cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc bản chất sự việc và kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thâm độc, phản động ấy.

Tiếp tục bồi đắp, lan tỏa phẩm chất và hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của dân trong thời kỳ mới.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

(1) Tích cực giữ gìn, vun đắp, xây dựng, bảo vệ và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, làm cho tài sản mang giá trị tinh thần, nhân văn này sống mãi trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tuyệt đối không cho phép, không chấp nhận bất kỳ một cá nhân, tổ chức và thế lực nào vu khống, bôi nhọ giá trị phẩm chấ, hình ảnht “Bộ đội Cụ Hồ”, hạ bệ “thần tượng” Hồ Chí Minh. Chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn chặn những hành vi bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc làm tổn hại đến giá trị thiêng liêng, phẩm chất, nhân cách, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý.

(2) Phát huy và chủ động, tích cực tuyên truyền, giáo dục và lan tỏa mạnh mẽ những giá trị phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tình hình mới.

Danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu bình dị mà cao quý được nhân dân khen tặng cán bộ, chiến sĩ quân đội, là báu vật thiêng liêng nhân dân trao cho Quân đội ta nên toàn quân, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải luôn trân trọng, nâng niu, giữ gìn như giữ gìn điều thiêng liêng nhất, tài sản lớn nhất của đời mình, là lương tâm và danh dự của người quân nhân cách mạng. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ cần nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, giá trị và ý nghĩa của việc phấn đấu, rèn luyện để mãi mãi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” – Bộ đội của dân. Luôn tự soi, tự sửa, ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội, đến danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” cao quý.

Tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết, phát triển các tiêu chí, chuẩn mực giá trị, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, gắn với xây dựng nền văn hóa và con người mới xã hội chủ nghĩa; xây dựng các chuẩn mực, tiêu chí người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

Bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta cũng một lòng một dạ tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

(3) Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; chủ động phòng, chống âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “phi chính trị hóa” Quân đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(4) Gương mẫu thực hiện đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của đơn vị, đặt lợi ích của nhân dân và lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết và trước hết. Mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm nêu gương. Nói đi đôi với làm, dám nhận và chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra thuộc phạm vi mình phụ trách. Đề cao tự phê bình và phê bình, thẳng thắn, dũng cảm nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa chữa, khắc phục, phấn đấu tiến bộ với mục đích và động cơ trong sáng. Thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Xây dựng đoàn kết nội bộ, tôn trọng, giúp đỡ, gắn bó máu thịt với nhân dân; có thần quốc tế trong sáng.

(5) Kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện hạ thấp, xuyên tạc hình ảnh, giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ và những biểu hiện phủ nhận sự hy sinh, cống hiến, vì dân, vì nước của “Bộ đội Cụ Hồ”. Bảo vệ, giữ gìn và lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng sính ngoại, đề cao vật chất, xem nhẹ, hạ thấp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; suốt đời “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyện tạc vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, đòi “phi chính trị hóa” quân đội và mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.

(6) Bình tĩnh, tỉnh táo, tin tưởng vào sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết thống nhất, chủ động rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, trở thành tấm gương mẫu mực về mọi mặt để nhân dân tin tưởng, yêu thương và học tập. Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; xử lý nghiêm minh cả về đạo lý và pháp lý đối với những hành vi xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Xử lý nghiêm những người cố tình tung tin, bài viết, video clip với những nội dung xấu, độc trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm nhân phẩm, danh dự của tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ quân đội với mọi biểu hiện, hành vi và động cơ chính trị đen tối, ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quá trình xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh”. Bổ sung, hoàn thiện những quy định chặt chẽ hơn, các chế tài nghiêm khắc hơn, khung hình phạt cao hơn với những hành vi xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội./.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực đấu tranh vạch trần bộ mặt nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa