Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

ĐỔI MỚI, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG LÀ VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”. Thực hiện tư tưởng của Người, Đảng ta không ngừng chăm lo công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ngày nay, Đảng đang lãnh đạo nhân dân ta thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng. Tuy nhiên trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đã bộc lộ một số yếu kém như: sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm… Đảng ta đã xác định phải tiếp tục coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ sống còn, củng cố, chỉnh đốn, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Với cương vị lãnh đạo của mình, Đảng phải là một Đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh. Là thành viên của hệ thống chính trị, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng phải xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; chống mọi biểu hiện tiêu cực của bộ máy nhà nước như bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí; xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên với tinh thần hiểu dân, học dân, hỏi dân, tin dân, thật sự là người đày tớ trung thành của nhân dân. Đảng phải luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, thường xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn. Đảng phải quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên, đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những người không xứng đáng. “Đảng không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình, Đảng phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa để tiến bộ, để dạy bảo cán bộ và đảng viên” (Hồ Chí Minh). Đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng.

Đứng trước thời cơ và thách thức mới, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, không chủ quan với những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, không mơ hồ, lơ là với tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định về những điều đảng viên không được làm… coi đây là giải pháp đột phá để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu. Từ đó đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, không đủ tư cách, tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống, cơ hội, bè phái, cục bộ địa phương, coi thường pháp luật, không tôn trọng nhân dân...

1 nhận xét: