Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

MỘT SỐ BIỆN PHÁP CƠ BẢN ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng một cách kịp thời, hiệu quả, cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

Một là, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, nâng cao trình độ nhận thức, sự hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân; giúp họ kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin vào thắng lợi của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết về sử dụng mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động và tác hại chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; giúp mọi người có sức đề kháng, sự “miễn dịch” trước các thông tin sai trái, độc hại trên internét, mạng xã hội để phòng, tránh; không bị mắc mưu lừa gạt của địch.

Hai là, tổ chức tốt công tác liên kết, phối hợp hoạt động đấu tranh giữa các chủ thể, lực lượng; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm pháp luật trong sử dụng mạng xã hội để làm gương cho mọi người, răn đe kẻ xấu; không để xảy ra các “điểm nóng”, các sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

Ba là, chủ động, tích cực “xây” và “chống”, “xây” là chính để định hướng tư tưởng, dư luận xã hội lành mạnh; phủ xanh, đầy thông tin tích cực; ngăn ngừa đẩy lùi thông tin tiêu cực, các bài viết, video clip xấu, độc trên mạng xã hội, lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức tham gia các hoạt động đấu tranh, nhất là viết bài phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi, tinh nhuệ, tinh thông nghiệp vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Kịp thời cung cấp, thông báo thông tin cần thiết cho lực lượng đấu tranh, tổ chức đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt tư tưởng, chuyên đề đấu tranh để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục; làm tốt công tác dự báo tình hình; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Năm là, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, máy móc, phương tiện hiện đại cho lực lượng chuyên trách và các điều kiện bảo đảm, giúp cho lực lượng này đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh, chống tội phạm trên không gian mạng./.

1 nhận xét:

  1. Trên các trang MXH hiện nay tràn lan các thông tin xấu, độc. Vì vậy chúng ta cần phải có sự nhìn nhận khách quan, chính xác, toàn diện về mọi vấn đề; nhất là khi tiếp nhận các thông tin trái chiều. Hãy thể hiện đúng là người Việt Nam yêu nước trong sự tỉnh táo và sáng suốt.

    Trả lờiXóa