Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

KIÊN ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI ĐÚNG ĐẮN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA

Ai đó cho rằng Việt Nam phải tham gia liên minh quân sự vì sức mạnh quốc phòng của ta yếu, lạc hậu là không chính xác, hãy xem lại thực lực của Việt Nam như thế nào mà chúng ta đã dám đánh, quyết đánh và đánh thắng hai đế quốc đầu sỏ là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Mặt khác, những người này nên xem lại lịch sử dân tộc Việt Nam và xem bảng xếp hạng Chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu của trang web Global Firepower đánh giá xếp loại thì Việt Nam nằm trong tốp 25 nước có sức mạnh quân sự lớn nhất thế giới. Năm 2020, Việt Nam ở vị trí 20/137 nước; năm 2021, ở vị trí 24/139 nước. Việt Nam luôn luôn đứng ở vị trí thứ hai (sau Inđônêsia) trong khu vực Đông Nam Á. Điều này đúng với sự khẳng định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Ai đó cho rằng sức mạnh quân sự Việt Nam hiện nay là “quá yếu”, “lạc hậu” chỉ là cái cớ yêu cầu Đảng, Nhà nước ta tham gia liên minh quân sự với cường quốc, Đó là điều phi lý, không thể chấp nhận.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần chăm lo cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại. Trong đó, sức mạnh bên trong, sức mạnh nội sinh của đất nước, của chế độ và của nền kinh tế và tiềm lực quốc gia là nhân tố quyết định. Vì vậy, chủ trương không tham gia liên minh quân sự của Đảng ta là đúng đắn, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với 17 nước cùng với 13 nước đối tác toàn diện. Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ đối ngoại quốc phòng với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặt văn phòng tùy viên quân sự tại Liên hợp quốc và 37 quốc gia khác. Có 49 quốc gia đặt văn phòng tùy viên quân sự tại Việt Nam[1]. Sự thật ấy bác bỏ quan điểm sai trái cho rằng Việt Nam “bị cô lập”, “tự trói buộc chân tay mình”.

Thực tế khẳng định rằng Việt Nam luôn thể hiện là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực; có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển, thực hiện tiến bộ xã hội. Đây là thái độ, quan điểm và việc làm thiết thực để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Ai đó còn yêu cầu phải cắt bỏ “bốn không” thì nên thực hiện “một điều không” là đừng nói nữa. Các người đã sai rồi; không ai tin các người đâu./.

1 nhận xét: