Thứ Ba, 23 tháng 8, 2022

NỘI DUNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống lý luận khoa học, cách mạng, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, được Đảng ta lựa chọn, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng, làm cơ sở lý luận, phương pháp luận chủ yếu, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Bảo vệ là thuật ngữ dùng để chỉ tổng thể các hoạt động của chủ thể nhằm chống lại, ngăn ngừa, đẩy lùi và triệt tiêu các tác nhân khách quan hoặc chủ quan gây ra ảnh hưởng tiêu cực hoặc hủy hoại, xâm phạm sự tồn tại của sự vật. Theo từ điển Tiếng việt: “bảo vệ là chống lại mọi sự hủy hoại, xâm phạm để giữ vững sự tồn tại của sự vật”.

Bảo vệ và đấu tranh có quan hệ biện chứng với nhau, thống nhất ở mục tiêu đặt ra. Đấu tranh để bảo vệ mục tiêu và ngược lại bảo vệ là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đấu tranh đạt kết quả cao. Cách tiếp cân trên chỉ ra: “Mặc dù nội dung và hình thức của bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hai phạm trù khác nhau, nhưng thống nhất ở mục tiêu đạt được. Trong bảo vệ có đấu tranh và ngược lại đấu tranh mục đích để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là tổng thể phương pháp và cách thức của các chủ thể nhằm giữ vững, tăng cường bản chất khoa học, cách mạng, sức sống, giá trị bền vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi thách thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

        Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, điểm 1 điều 4 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đai biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của cả hệ thống chính trị” . Đây là lực cản làm cho cán bộ, đảng viên trong nhận thức, hành động còn biểu hiện ngại khó khi tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đảng ta chỉ ra: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”.

Từ phân tích trên, nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được Đảng ta lựa chọn, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng, làm cơ sở lý luận, phương pháp luận chủ yếu, trực tiếp và nhất quán, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó cán bộ, đảng viên là lực lượng tiên phong trong truyền bá nền tư tưởng của Đảng và bảo vệ nội dung nền tảng tư tưởng đó của Đảng.

1 nhận xét:

  1. Nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được Đảng ta lựa chọn, bổ sung và hoàn thiện trong quá trình lãnh đạo cách mạng, làm cơ sở lý luận, phương pháp luận chủ yếu, trực tiếp và nhất quán, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam

    Trả lờiXóa