Thứ Hai, 6 tháng 9, 2021

BÀI HỌC VỀ ĐẢM BẢO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN ở nước ta diễn ra rất quyết liệt phức tạp. Mọi biểu hiện lơ là mất cảnh giác, non kém về chính trị, buông lỏng trận địa đấu tranh tư tưởng - lý luận đều có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Do vậy các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến cơ sở phải kiên quyết và kiên trì lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng yếu, thường xuyên và lâu dài này.

Để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với nhiệm vụ này. Trước hết phải nắm vững và kiên định “mục tiêu kép” của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và phản bác các quan điểm sai trái; thù địch, đó là:

1- Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo vệ nhân dân, bảo vệ toàn vẹn, thống nhất của quốc gia dân tộc.

2- Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch phản động, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hoá, biến chất.

Hai mục đích này có mối quan hệ hữu cơ với nhau, thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống”, thể hiện quy luật tồn tại và phát triển của hệ tư tưởng XHCN. Mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ đạt được khi Đảng ta phải kiên định nền tảng tư tưởng của mình, phải phát triển và vận dụng sáng tạo, hiện thực hoá thắng lợi hệ tư tưởng đồng thời khi Đảng ta lãnh đạo thắng lợi cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đánh bại mưu đồ phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, mưu đồ xuyên tạc lịch sử dân tộc và lịch sử cách mạng, xuyên tạc tình hình đất nước. Giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đòi hỏi Đảng ta phải kiên định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta đó là kiên định và vận dụng, phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo đúng, định hướng chính xác, lãnh đạo chỉ đạo tập trung thống nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhất là sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi đồng thời cả hai mục tiêu: Bảo vệ, phát triển, vận dụng sáng tạo nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa