Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

CẦN THU HÚT NHÂN TÀI LÀ CÁC CHÍNH TRỊ GIA XUẤT CHÚNG, NHÀ QUẢN LÝ GIỎI

Lịch sử hình thành nhà nước cho thấy, lãnh đạo và quản trị quốc gia luôn là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu về nhân tài và có trước tất cả mọi lĩnh vực khác.

Nếu những người đảm nhiệm chức năng lãnh đạo và quản lý đất nước ở các cấp, nhất là cấp cao nhất, mà không tài giỏi thì sẽ dẫn dắt đất nước đi nhầm đường, tạo ra cơ chế làm việc phi khoa học, không xây dựng được môi trường làm việc phù hợp, không thể nhận biết được nhân tài, không biết đãi ngộ nhân tài đúng mức… Hậu quả là đất nước bị chậm phát triển so với các quốc gia khác, thu nhập của người dân thấp, đất nước không phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Bởi vậy, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” là phải xây dựng cho được cơ chế, chính sách thu hút được nhân tài là các chính trị gia xuất chúng, nhà quản lý giỏi làm lực lượng nòng cốt để lãnh đạo và quản trị quốc gia.

Ở bình diện toàn quốc, thì lãnh đạo và quản trị quốc gia bao gồm nhiều ngành nghề, trải rộng trên toàn quốc, quản lý toàn bộ nhiều triệu dân, nhiều tôn giáo, nhiều sắc tộc, lại phải bang giao với nhiều nước… nên cần những nhân tài xuất chúng về chính trị. Không cá nhân nào và tập thể nào có thể đánh giá đúng người tài lãnh đạo quốc gia, ngoại trừ toàn dân trên toàn quốc.

Bởi thế, việc phát hiện ra nhân tài để gánh vác công việc lãnh đạo và quản trị quốc gia đòi hỏi phải được tiến hành ở quy mô rộng rãi nhất, với nguồn nhân sự có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi cả nước.

Nhân tài trong lãnh đạo quốc gia là những người xuất chúng, có tầm nhìn chiến lược, khả năng hoạch định và khởi xướng, thuyết phục ban hành và thực thi chính sách trên phạm vi cả nước.

Nhân tài trong quản trị quốc gia là những người có khả năng biến các ý tưởng chính trị thành khung khổ pháp lý, quy tắc xử sự chung cho mọi người, có năng lực đề ra các giải pháp thực hiện được mục tiêu quản lý đã đề ra. 

Thực tiễn của các nền chính trị phát triển cho thấy rằng, nghị trường (diễn đàn Quốc hội) chính là nơi xuất hiện nhân tài xuất chúng về chính trị bởi hai lý do: Họ được sàng lọc từ các vòng bầu cử trước khi thành ĐBQH và các đề xuất, khởi xướng chính sách của họ thuyết phục được số đông đồng thuận. Mặt khác, hoạt động của người đứng đầu của các cơ quan Chính phủ cũng là một kênh xuất hiện chính trị gia, nhà quản lý xuất chúng.

Tất nhiên, việc lựa chọn các chính khách đều phải tuân thủ qua nhiều bước, trong đó có tiến cử, đề cử, lựa chọn và các cuộc thi tài cạnh tranh công khai, minh bạch. 

2 nhận xét: