Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

TỈNH TÁO NHẬN DIỆN, CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH TRƯỚC CÁC THÔNG TIN XUYÊN TẠC

Nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh và yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng là phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng cả về nội dung dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự “đề kháng”, năng lực phản bác của nhân dân trong cuộc đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm phá hoại đại hội Đảng.

Một trong những vấn đề cốt yếu được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định đó là phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục củng cố và nâng cao nhận thức về bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉ có đứng vững trên nền tảng tư tưởng ấy, chúng ta mới đủ cơ sở khoa học và thực tiễn, có cái nhìn khách quan và toàn diện, phân biệt rõ đúng-sai, đủ "sức đề kháng" và có năng lực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thuyết phục vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là gần 35 năm đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giành được đã được bạn bè trên thế giới thừa nhận, đã chứng minh bản chất cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo của Đảng ta. Đó cũng là minh chứng hùng hồn khẳng định việc “Đảng lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động...” là hoàn toàn đúng đắn. Tất cả những gì đã và đang diễn ra là thực tế không một thế lực nào có thể phủ nhận.

Trong chỉ đạo tiến hành các khâu, các bước để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với chuẩn bị văn kiện, Đảng ta rất coi trọng công tác chuẩn bị nhân sự. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, hiện nay, 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết, sự sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xây dựng các văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chủ trương đúng đắn của Đảng ta. Đây là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến vận mệnh, tương lai phát triển của đất nước.

Để đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, một trong những yêu cầu hàng đầu mà Đảng ta đặt ra trong công tác nhân sự là phải thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Đề cập đến vấn đề này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đại hội là dịp để ta sàng lọc cán bộ chứ không chỉ bàn phương hướng. Ai xứng đáng thì làm, không thì thôi, không sợ thiếu cán bộ”. Như vậy có thể thấy, quan điểm của Đảng ta về chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự Đại hội XIII là rất dân chủ, rõ ràng, minh bạch.

Phát huy dân chủ, tôn trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là rất cần thiết. Nhưng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo nhận diện và cương quyết đấu tranh. Trước hết cần có sự nhìn nhận, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, thận trọng, tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng công việc ý nghĩa này để thực hiện những mục đích cá nhân, mưu đồ đen tối, kích động chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từng cán bộ, chiến sĩ và từng người dân, khi tiếp cận với những thông tin, tài liệu tán phát trên mạng cần phải tỉnh táo nhận diện đâu là thông tin tốt, đâu là thông tin xấu, đâu là thông tin có cơ sở, đâu là thông tin xuyên tạc, quy chụp, bịa đặt; tránh bị cuốn theo những giọng điệu xảo trá của các thế lực thù địch mà dẫn tới tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin với Đảng và chế độ. Các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những nội dung sai trái, xấu độc trên mạng xã hội, mạo danh, nặc danh, lợi dụng việc góp ý xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội Đảng để công kích, chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta...

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa
  2. Cần phải trừng trị thật nghiêm khắc những kẻ xuyên tạc sự thật

    Trả lờiXóa