Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

CẦN PHẢI KIÊN ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

Kiên định trong quá trình đổi mới đó là “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, đã được Đảng ta khẳng định tại Đại hội lần thứ VII (năm 1991), trong Cương lĩnh 1991 và Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và luôn được khẳng định lại tại các Đại hội Đảng. Đổi mới là tất yếu nên cần nắm vững và xử lý tốt mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới, vận dụng sáng tạo. Từ thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã khẳng định: Nếu chỉ "kiên định" một cách máy móc thì dễ dẫn đến giáo điều, cứng nhắc, bảo thủ, nhưng nếu không kiên định, mà "đổi mới" một cách vô nguyên tắc thì cũng rất dễ rơi vào chủ nghĩa xét lại, chệch hướng, "đổi màu". Quả thật, đây là bài học rút ra từ cải cách, cải tổ ở một số nước khác trên thế giới và từ thành công của công cuộc đổi mới của nước ta trong những năm vừa qua.

2 nhận xét:

  1. Đảng ta đang đi đúng hướng, nên đất nước đã phát triển rất nhanh

    Trả lờiXóa
  2. Đảng ta luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đó là đường lối lãnh đạo đúng đắn; do đó đã đưa đất nước phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa