Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC VÀ NGUYÊN TẮC CỦA ĐẢNG

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” ngày 31/8/2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuy ngắn gọn nhưng khái quát hầu như tất cả những gì căn bản và tinh túy nhất của các văn kiện sẽ trình Đại hội lần thứ XIII thông qua. Đó là những tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, những bài học kinh nghiệm đúc rút từ 35 năm đổi mới và xây dựng đất nước, là tư tưởng chiến lược phát triển, là quan điểm về động lực và nguồn lực, các nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của đổi mới, phát triển.

Thứ nhất, phải kiên định trong quá trình đổi mới. Đó là “kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thứ hai, trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý, Đảng và Nhà nước phải xử lý tốt các mối quan hệ biện chứng. 

Thứ ba, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới là vai trò lãnh đạo của Đảng.

Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc của toàn Đảng và lời hiệu triệu tâm huyết, đầy trách nhiệm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là dấu mốc mới trên con đường phát triển đầy khát vọng của dân tộc ta, đất nước ta.

2 nhận xét:

  1. Nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nên chúng ta mới có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay

    Trả lờiXóa
  2. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đều hướng tới xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    Trả lờiXóa