Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

LỜI HIỆU TRIỆU MANG KHÁT VỌNG VÀ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được công bố, nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân từ ngày 20/10 đến 10/11/2020. Việc này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Một lần nữa, tinh thần từ bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (ngày 31/8/2020) trong bối cảnh toàn Đảng đang khẩn trương chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII trong đó có công tác xây dựng văn kiện và lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII, tiếp tục thu hút sự chú ý đặc biệt của toàn xã hội.

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là lời hiệu triệu đầy tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước trong thời điểm mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ và vị thể như hôm nay. Quả đúng như vậy, trải qua chặng đường gần 35 năm đổi mới, trong đó có 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII có nhiều kết quả nổi bật, đất nước đã có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt từ kinh tế, xã hội, văn hóa tới chính trị, an ninh, quốc phòng. Từ một đất nước nghèo nàn, đầy khó khăn trong thế bao vây, cấm vận nay đã là một nước hội nhập, có quan hệ rộng mở, được toàn thế giới đánh giá cao về vị thế, tiếng nói. Đời sống của nhân dân được cải thiện không ngừng, đã vượt qua ngưỡng kém phát triển, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình. Điều quan trọng là cùng với tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện khẩu hiệu “bảo đảm công bằng trong từng bước phát triển”, không để ai bị bỏ lại phía sau mà không được hưởng thụ thành quả phát triển (tỉ lệ hộ nghèo từ 58% năm 1993, 9,88% năm 2016 giảm xuống còn dưới 3% vào năm 2020).

Đặc biệt, trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ và kéo dài, phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến toàn thế giới, gây khó khăn nghiêm trọng và kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế của đất nước, nhưng Việt Nam đã nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, giữ được mức tăng trưởng khả quan so với các nước, là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thế giới năm 2020. Điều này càng chứng tỏ sức mạnh nội lực của sự thống nhất, đoàn kết của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành nhạy bén, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự năng động sáng tạo của các thành phần kinh tế và toàn xã hội.

Với thời cơ, thuận lợi và thành tựu đạt được, Việt Nam cần và có điều kiện để thực hiện khát vọng hùng cường trong một khoảng thời gian không xa. Đó là tầm nhìn và sứ mệnh của Đảng, thể hiện trong dự thảo các văn kiện sẽ được Đại hội XIII thông qua. Chắc chắn rằng mọi người dân Việt Nam đều rất phấn khởi và hy vọng với tầm nhìn và mục tiêu khát vọng đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tuy nhiên, bên cạnh sự tự hào, lạc quan chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận, vào thời điểm đầu của thập niên thứ 3 của thế kỷ XXI, đất nước vẫn còn nhiều yếu kém trên các mặt. Về kinh tế, tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng tăng trưởng còn thấp, tính tự chủ, khả năng cạnh tranh quốc tế, khả năng chống chịu với rủi ro của nền kinh tế chưa cao và nguy cơ tụt hậu vẫn hiện hữu.

Chúng ta còn có những vấn đề gây bức xúc khác như quản lý tài nguyên, môi trường còn kém; chất lượng giáo dục, đào tạo còn thấp; tình trạng quan liêu, phiền hà, tham nhũng, lãng phí còn nặng... Những yếu kém đó do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, vừa thuộc về các cơ quan lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước vừa thuộc về nhận thức và thói quen của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Hiện nay, tất cả các nước trên thế giới đều đang đối diện với những cơ hội, khó khăn, thách thức khách quan giống nhau. Đó là toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hợp tác và cạnh tranh kinh tế quyết liệt trên phạm vi toàn cầu, biến đổi khí hậu và cả dịch bệnh bất ngờ, các diễn biến khó đoán trong quan hệ quốc tế… Nhưng với Việt Nam, một số khó khăn chung còn ở mức nghiêm trọng hơn, chẳng hạn Việt Nam được dự báo sẽ là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu; thậm chí chúng ta còn có khó khăn riêng mà không phải quốc gia nào cũng phải đối mặt, chẳng hạn hậu quả lâu dài của chất độc da cam, là âm mưu và hoạt động chống phá thường xuyên, liên tục của các thế lực thù địch...

Những yếu kém, khuyết điểm và những khó khăn, thách thức từ bên ngoài khiến cho không ít người lo lắng, thậm chí hoài nghi vào tương lai của đất nước. Với tư cách là người đứng đầu đảng cầm quyền, là người lãnh đạo đất nước, những lời tâm huyết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào lúc này lại càng có ý nghĩa như lời hiệu triệu, kêu gọi toàn Đảng, mỗi tổ chức, đảng viên và cán bộ phải thực sự nhận thức hết trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Vận mệnh của Đảng gắn với vận mệnh của đất nước, nếu không đưa đất nước tiến kịp thời đại, sánh ngang với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn thì Đảng sẽ đánh mất đi vai trò lãnh đạo của mình trước dân tộc.

1 nhận xét: