Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CỦA TÔN GIÁO

Trong một xã hội có nhiều giai tầng, nhiều tộc người, nhiều tôn giáo với những năng lực, lợi ích và ý thức hệ khác nhau, Việt Nam chúng ta đã tìm ra mẫu số chung, đó là: độc lập cho dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh thì không nhất thiết cứ phải cùng chung một tôn giáo, cùng chung một hệ tư tưởng vẫn có thể đồng hướng, đồng tâm, đồng lòng vì một mục tiêu chung trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt, đoàn kết một lòng, không định kiến hẹp hòi, không phân biệt đối xử.  

Để hướng tới sự đoàn kết tôn giáo cần sự nỗ lực chung của cả Đảng, Nhà nước cũng như các tôn giáo. Sau sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc 30/4/1975, Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới: độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội. Hoàn cảnh mới mẻ này, cùng với truyền thống đoàn kết tôn giáo của dân tộc đã góp phần làm nên sự thay đổi căn bản trong chủ trương, đường hướng hành đạo của các tôn giáo.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm "Đạo pháp - dân tộc - Chủ nghĩa xã hội"; Giáo hội Công giáo Việt Nam là "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào"; Các hội thánh Tin Lành thì đi theo con đường "phụng sự Thiên Chúa, phụng sự Tổ quốc"; Các hệ phái Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo đi cùng dân tộc với khẩu hiệu "Nước vinh, đạo sáng"... Các cá nhân và tổ chức tôn giáo đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệt liệt hưởng ứng các phong thi đua xây dựng chủ nghĩa xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và nhiều hoạt động an sinh, từ thiện xã hội khác.

Tôn giáo là một thành tố trong văn hóa truyền thống của Việt Nam. Cha ông chúng ta đã luôn lấy truyền thuyết lạc Long Quân và Âu Cơ sinh ra “một bọc trăm trứng” với mầu sắc thần bí để giải thích về cội nguồn dân tộc với ẩn ý khẳng định tinh thần gia tộc, tình nghĩa đồng bào, coi nhau như thể anh em vì cùng chung một Mẹ Âu Cơ, cùng một bọc mà ra.

Các lực lượng tinh thần bao gồm các vị thần linh như “Thánh Gióng” đã luôn là chỗ dựa cho cha ông chúng ta mỗi khi đất nước gặp lâm nguy phải oằn mình chống giặc ngoại xâm. Lực lượng “thần bí” đó là động lực tinh thần to lớn gắn kết cộng đồng người Việt thành một khối thống nhất để có thể chiến thắng kẻ thù lớn mạnh hơn mình gấp trăm vạn lần.

Chức năng xã hội và văn hóa đó của tôn giáo là không chối bỏ được. Tôn giáo vừa là một bộ phận thiết yếu của thượng tầng xã hội vừa là một bộ phận của phức hợp những yếu tố cũng rất thiết yếu trong đời sống con người, dù nó được sắp xếp theo một trật tự, một logic khác với các trật tự của các quan hệ xã hội.

Trong cuộc tìm kiếm một tập hợp những giá trị hay trật tự mới các quan hệ xã hội để tập hợp sức mạnh của sự thống nhất, đoàn kết cùng xây dựng đất nước, chúng ta tôn trọng những giá trị, trật tự của tôn giáo.

2 nhận xét: