Thứ Hai, 9 tháng 11, 2020

TẬP TRUNG NHÂN TÀI CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều này cần được hiểu là tập trung những người tài giỏi nhất cho những dự án, mục tiêu tối quan trọng được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, có lựa chọn của quốc gia. Từ thực hiện những dự án tối quan trọng này mà đi đến những phát minh sáng chế vượt trội, xứng tầm nhân loại. Những phát minh sáng chế mở đường này tự nó sẽ đưa quốc gia vào lớp các cường quốc và tự nó sẽ xứng đáng với những giải thưởng khoa học cao nhất của nhân loại, trong đó có giải Nobel. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tiềm lực công nghệ là thế mạnh của mỗi quốc gia, thì định hướng chiến lược ưu tiên số hai là xây dựng cho được cơ chế, chính sách mở đường cho thu hút và trọng dụng nhân tài về khoa học - công nghệ đang là yêu cầu cấp bách.

Để lựa chọn được thì tiêu chí ưu tiên số một là tài năng chuyên môn, được đo đếm qua các phát minh, sáng chế, giải pháp khoa học - công nghệ làm thay đổi cục diện. Theo đó, việc phát hiện ra nhân tài căn cứ vào sản phẩm khoa học công nghệ của họ, được kiểm chứng bằng logic khoa học và triển vọng ứng dụng các phát minh, sáng chế, giải pháp khoa học, hoặc thực chứng ứng dụng làm thay đổi một mặt hay nhiều mặt của đời sống xã hội, tiết giảm quy trình quản lý, quy trình sản xuất hay các quy trình khác.

2 nhận xét: