Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay là bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng; bảo vệ nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị; gắn công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Do vậy, để phục vụ tốt quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tiếp tục được cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trước hết, cần quán triệt thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay, xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của chính cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, trong đó đặc biệt chú ý đối với những nơi đang có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự; nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc bị điều tra, khởi tố, đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị mà dư luận, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Hai là, quan tâm nắm bắt chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện những dấu hiệu mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ để có biện pháp chấn chỉnh. Hết sức chú ý đến hoạt động của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý theo đúng quy định của Đảng với những trường hợp phát ngôn trái nguyên tắc, không có tinh thần xây dựng, không đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ba là, thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện chính trị liên quan tới đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng để cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, có định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường các tuyến bài bảo vệ quan điểm của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến văn kiện, nhân sự đại hội, kiên quyết đấu tranh, vô hiệu hóa những luận điệu, tài liệu nội dung bịa đặt, vu khống, nói xấu nhằm chia rẽ, hạ uy tín tổ chức đảng và đảng viên.

Bốn là, thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan tiêu chuẩn chính trị của nhân sự theo đúng quy định của Đảng. Đây là khâu rất quan trọng, cần tiến hành chặt chẽ, khách quan, toàn diện, dựa trên những tài liệu, chứng cứ khách quan, tin cậy, khoa học, không suy diễn, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc (nhất là trên internet, mạng xã hội).

Năm là, quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Các văn kiện, tài liệu liên quan đến quá trình chuẩn bị Đại hội (nhất là thông tin về nhân sự cấp ủy) phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của Đảng. Hoàn thiện quy chế hoạt động của đại biểu dự đại hội, quy chế tiếp nhận, quản lý tài liệu, quy chế phát ngôn; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phức tạp phát sinh trong thời gian diễn ra đại hội.

Bảo vệ chính trị nội bộ là bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị, Điều lệ, nguyên tắc tổ chức của Đảng; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị, phá hoại tổ chức đảng từ trong nội bộ. Vì vậy, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để xuyên tạc và chống phá Đảng ta. Mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lôi cuốn vào những thông tin sai lệch của chúng

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nâng cao cảnh giác và đấu tranh chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động

    Trả lờiXóa