Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

CHỐNG PHÁ BẦU CỬ: LẠI NHỮNG LUẬN ĐIỆU QUEN THUỘC!

Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai tiến trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thì trên các trang mạng chống đối lại tung ra hàng loạt luận điệu chống phá, tiêu biểu như: họ xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử, cho rằng cuộc bầu cử do Đảng Cộng sản lãnh đạo là không chính danh, không đúng quy định của pháp luật, là ngăn cản quyền bầu cử của công dân, rằng “Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, chỉ là hội nghị Đảng Cộng sản mở rộng”, “Đảng Cộng sản đang độc diễn trong bầu cử”, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v…. Từ đó đưa ra đòi hỏi “Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không được thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo công tác bầu cử”, “phải “tự rút lui” và từ bỏ quyền lãnh đạo bầu cử, chấp nhận đa nguyên, đa đảng, chấp nhận sự cạnh tranh với những đảng phái khác để thúc đẩy dân chủ”…

Những luận điệu này không hề mới, chúng chỉ khác ở thời điểm tung ra và thêm thắt tình hình, diễn biến cho có tính “thời sự” mà thôi. Những luận điệu này cho thấy những kẻ viết, nói lấy được, không hề đọc hiểu pháp luật, không hề tìm hiểu cách thức Đảng lãnh đạo cuộc bầu cử như thế nào cũng như công tác tổ chức bầu cử dân chủ ra sao?

Thứ nhất, Đảng lãnh đạo bầu cử: đã được Hiến định!

Điểm 1, điều 4, Hiến pháp năm 2013: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội thì đương nhiên đối với cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu để xây dựng chính quyền nhân dân, không có lý do gì Đảng không tập trung sự lãnh đạo. Và chính sự lãnh đạo ấy giúp cho quá trình bầu cử tốt hơn, đúng Hiến pháp và pháp luật, phát huy được vai trò của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị vào nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ hai, Đảng lãnh đạo bầu cử có lạm quyền?

Chuyên gia nghiên cứu lịch sử PGS,TS Vũ Quang Đạo từng lập luận: Nghiên cứu lịch sử Quốc hội, tôi thấy vai trò lãnh đạo của Đảng rất tích cực. Đảng lãnh đạo bầu cử nhưng luôn tôn trọng dân chủ, không bao biện, làm thay, không khuynh loát bầu cử như những quan điểm xuyên tạc. Tinh thần ấy đã được thấm nhuần ngay từ những ngày đầu non trẻ của Nhà nước ta khi Chủ tịch Hồ Chí Minh-người khai sinh Đảng ta và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đã sớm quan tâm xây dựng một Nhà nước dân chủ do nhân dân bầu ra theo chế độ phổ thông đầu phiếu.Vào thời điểm ấy, bọn phản động càng hung hăng, liên tiếp gây rối. Chúng tăng cường phân phát báo lá cải, tổ chức biểu tình nói xấu Chính phủ vì biết không thể giành ưu thế trong cuộc tổng tuyển cử. Chúng kêu gọi công dân tẩy chay bầu cử, gây sức ép đòi 80 ghế cho các đảng: Việt Quốc, Việt Cách trong Quốc hội. Đảng ta đã lãnh đạo tuyên truyền, giải thích, vạch trần bộ mặt phá hoại của bọn phản động và kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Đặc biệt, dù đồng bào nhiều địa phương và nhân dân Hà Nội kiến nghị Chủ tịch Hồ Chí Minh được miễn ứng cử vì nhân dân đã suy tôn Người làm Chủ tịch vĩnh viễn của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhưng Người đã từ chối và gương mẫu ra bầu cử.

Trong thời điểm khó khăn “thù trong giặc ngoài”, “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy mà Đảng ta còn không lạm quyền trong bầu cử thì không có lý do gì trong bối cảnh hiện nay, với nhiều thành tựu to lớn sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đi ngược lại với những chủ trương đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

Tiếp đến, qua các cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND từ năm 1945 đến nay, Đảng đều lãnh đạo hoàn thiện pháp luật về bầu cử ngày càng gần với xu thế nghị trường hiện đại trên thế giới, đảm bảo dân chủ, chặt chẽ và hoàn thiện về pháp luật hơn. Hệ thống pháp luật ấy bao gồm: Bản Hiến pháp mới được sửa đổi năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015… Không phải ngẫu nhiên mà có được hệ thống luật hoàn chỉnh như vậy nếu không có vai trò lãnh đạo của Đảng. Từ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011), Đảng ta đã xác định phải: “Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho phù hợp với tình hình mới”, “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hoàn thiện cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội để cử tri lựa chọn và bầu những người thực sự tiêu biểu vào Quốc hội…”.

Thứ ba, Đảng có can thiệp sâu, có áp đặt bầu cử?

Trước cuộc bầu cử, Bộ Chính trị chỉ có Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử, trong đó yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức Đảng lãnh đạo đảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.…

Đây là văn bản chỉ đạo mang tính định hướng duy nhất trong số 19 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn liên quan đến bầu cử năm nay. Như vậy, từ sự lựa chọn, quy định cơ cấu, cách thức tổ chức bầu cử, số lượng đại biểu trong Đảng, ngoài Đảng, chuyên trách hay không chuyên trách… đều do Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Mỗi quốc gia có một thể chế chính trị khác nhau. Thực tiễn hơn 80 năm ra đời đã chứng minh, vai trò lãnh đạo đất nước và xã hội của Đảng trên mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đều góp phần làm cho đất nước phát triển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng thụ hưởng các quyền tự do dân chủ phát triển cho người dân. Trong lĩnh vực bầu cử cũng vậy, Đảng không làm người dân bị tước đoạt các quyền chính trị, trong đó có quyền bầu cử, ứng cử tự do. Ngược lại, sự lãnh đạo ấy càng làm cho quá trình bầu cử nói riêng được tập trung, dân chủ hơn, đạt chất lượng tốt hơn.

2 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa